Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea hovrätt (Švédsko) 21. septembra 2017 – Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain

(vec C-554/17)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Svea hovrätt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Rebecka Jonsson

Odporca v odvolacom konaní: Société du Journal L’Est Républicain

Prejudiciálne otázky

Predstavuje článok 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/20071 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, prekážku uplatnenia vnútroštátneho ustanovenia, podľa ktorého môžu byť trovy konania vzájomne vyrovnané alebo upravené v závislosti od toho, či mali strany v konaní sčasti úspech a sčasti neúspech, ak je v konaní uplatnených viacero nárokov alebo ak je určitý nárok uznaný len čiastočne?

Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, ako sa má vykladať výraz „strana, ktorá nemala v konaní úspech“, uvedený v článku 16 nariadenia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 199, 2007, s. 1.