Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Svea hovrätt (Sverige) den 21 september 2017 – Rebecka Jonsson / Société du Journal L’Est Républicain

(Mål C-554/17)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Svea hovrätt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Rebecka Jonsson

Svarande: Société du Journal L’Est Républicain

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/20071 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande hinder för tillämpning av en nationell bestämmelse enligt vilken kostnaderna för ett förfarande får kvittas eller jämkas beroende på om parterna ömsom vinner och förlorar, när det i målet förekommer flera yrkanden, eller när ett yrkande bifalls endast till en del?

Om svaret på fråga 1 är ja, hur ska begreppet ”förlorande part” i artikel 16 i förordningen tolkas?

____________

1 EUT 2007, L 199, s. 1