Language of document :

Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 22 септември 2017 г. — Y.Z. и др., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Дело C-557/17)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Y.Z., Z.Z., Y.Y.,

Ответник: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 16, параграф 2, буква а) от Директива 2003/86/ЕО1 на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството […] да се тълкува в смисъл, че не допуска оттеглянето на издадено в рамките на събирането на семейството разрешение за пребиваване, когато това разрешение е придобито въз основа на представена с цел измама информация, но съответният член на семейството не е знаел, че тази информация е представена с цел измама?

Трябва ли член 9, параграф 1, буква а) от Директива 2003/109/ЕО2 на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни […] да се тълкува в смисъл, че не допуска отнемането на статута на дългосрочно пребиваващ, когато този статут е придобит въз основа на представена с цел измама информация, но дългосрочно пребиваващият не е знаел, че тази информация е представена с цел измама?

____________

1 ОВ L 251, 2003 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 164.

2 ОВ L 16, 2004 г., стр. 44; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 225.