Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 22.9.2017 – Y.Z. ym. v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(asia C-557/17)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Y.Z., Z.Z. ja Y.Y.

Vastapuoli: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2003/86/EY1 16 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä perheenyhdistämistä varten myönnetyn oleskeluoikeuden peruuttamiselle, jos kyseinen oleskeluoikeus on hankittu vilpillisten tietojen perusteella, kun perheenjäsen ei ole ollut tietoinen kyseisten tietojen vilpillisestä luonteesta?

Onko pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.11.2003 annetun Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2003/109/EY2 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman peruuttamiselle, jos kyseinen asema on hankittu vilpillisten tietojen perusteella, kun pitkään oleskellut kolmannen maan kansalainen ei ole ollut tietoinen kyseisten tietojen vilpillisestä luonteesta?

____________

1 EUVL 2003, L 251, s. 12.

2 EUVL 2004, L 16, s. 44.