Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. rujna 2017. uputio Raad van State (Nizozemska) – Y. Z. i dr. protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(predmet C-557/17)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad van State

Stranke glavnog postupka

Podnositelji pravnog sredstva i druga strana u postupku pred sudom koji je uputio zahtjev: Y. Z., Z. Z., Y. Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prethodna pitanja

Treba li članak 16. stavak 2. točku (a) Direktive Vijeća 2003/86/EZ1 od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji […] tumačiti na način da mu se protivi povlačenje dozvole boravka izdane u okviru spajanja obitelji, ako je ona stečena na temelju lažnih informacija, ali član obitelji nije znao da su te informacije bile lažne?

Treba li članak 9. stavak 1. točku (a) Direktive Vijeća 2003/109/EZ2 od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem […] tumačiti na način da se on protivi ukidanju statusa osobe s dugotrajnim boravištem, ako je on stečen na temelju lažnih informacija, ali osoba s dugotrajnim boravištem nije znala da su te informacije bile lažne?

____________

1 SL 2003, L 251, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 70.)

2 SL 2004, L 16, str. 44. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 41.)