Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 18 септември 2017 г. — DISA Gas SAU/Administración del Estado, Redexis Gas S.L., и Repsol Butano S.A.

(Дело C-546/17)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: DISA Gas SAU

Ответници: Administración del Estado, Redexis Gas S.L. и Repsol Butano S.A.

Преюдициални въпроси

Като се има предвид практиката на Съда, установена с решение Federutility [от 20 април 2010 г. (C-265/08)]: съвместима ли е с тази практика и спазва ли принципа на пропорционалност мярка за определяне на максимална цена за бутилка втечнен газ — приета за защита на социално уязвимите потребители — в случаите, когато са налице алтернативно или едновременно някои от изброените по-долу условия:

мярката е приета общо за всички потребители и за неопределен срок, „докато условията за конкуренция на този пазар не бъдат счетени за задоволителни“,

мярката се прилага вече повече от [18] години,

възможно е мярката да допринася за замразяване на положението на недостатъчна конкуренция, доколкото представлява пречка за навлизането на нови оператори?

Като се има предвид практиката на Съда, установена с решение Federutility [от 20 април 2010 г. (C-265/08)]: съвместимо ли е с тази практика и спазва ли принципа на пропорционалност установеното в тежест на основния за определен регион оператор задължение за доставка по домовете на бутилиран втечнен газ — по съображения за защита на социално уязвимите потребители или на жителите на труднодостъпни райони — в случаите, когато са налице алтернативно или едновременно някои от условията, изброени в предходния въпрос?

____________