Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 18. září 2017 – DISA Gas SAU v. Administración del Estado, Redexis Gas S.L., Repsol Butano S.A.

(Věc C-546/17)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo (Španělsko)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: DISA Gas SAU

Žalovaní: Administración del Estado, Redexis Gas S.L., Repsol Butano S.A.

Předběžné otázky

Je ve světle judikatury stanovené ve věci Federutility [rozsudek Soudního dvora ze dne 20. dubna 2010, C-265/08, EU:C:2010:205] slučitelné s touto judikaturou nebo v souladu se zásadou proporcionality stanovení maximální ceny lahví se zkapalněným plynem jako opatření na ochranu sociálně zranitelných spotřebitelů, pokud nastává, a to alternativně nebo spolu s ostatními, některá z dále vyjmenovaných okolností?

opatření je přijímáno obecně pro všechny spotřebitele a na dobu neurčitou, „dokud nebudou podmínky konkurence a hospodářské soutěže na tomto trhu považovány za dostatečné“,

opatření platí již po více než [1]8 let,

opatření může napomáhat zmrazení situace nízké míry konkurence, jelikož představuje překážku vstupu nových účastníků na trh.

Je ve světle judikatury stanovené v uvedené věci Federutility [rozsudek Soudního dvora ze dne 20. dubna 2010, C-265/08, EU:C:2010:205] slučitelné s touto judikaturou nebo v souladu se zásadou proporcionality uložení povinnosti subjektu dominantnímu na blíže určeném území spočívající v povinné distribuci zkapalněných ropných plynů v lahvích do domácností, a to z důvodu ochrany sociálně zranitelných spotřebitelů nebo obyvatel žijících v těžko přístupných oblastech, pokud nastává, a to alternativně nebo spolu s ostatními, některá z okolností vyjmenovaných v předchozí otázce?

____________