Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 18 września 2017 r. – DISA Gas SAU / Administración del Estado, Redexis Gas S.L., i Repsol Butano S.A.

(Sprawa C-546/17)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Supremo

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: DISA Gas SAU

Strona pozwana: Administración del Estado, Redexis Gas S.L. i Repsol Butano S.A.

Pytania prejudycjalne

Czy, w świetle orzecznictwa wynikającego z wyroku w sprawie Federutility [wydanego przez TSUE w dniu 20 kwietnia 2010 r. (C-265/08)], ustalanie ceny maksymalnej dla butli gazu skroplonego, jako środka mającego chronić odbiorców znajdujących się w trudnej społecznie sytuacji, jest zgodne z tym orzecznictwem oraz zasadą proporcjonalności w przypadku, gdy zachodzą, kumulatywnie lub rozłącznie, przedstawione poniżej okoliczności?

-    przyjęty środek ma charakter powszechnie obowiązujący w odniesieniu do wszystkich konsumentów i przez czas nieokreślony „dopóki warunki konkurencji na tym rynku nie zostaną uznane za wystarczające”,

-    środek ten obowiązuje od ponad [1]8 lat,

-    środek ten może przyczyniać się do stagnacji obecnej sytuacji ograniczonej konkurencji ze względu na utrudnienie wejścia na ten rynek nowych podmiotów gospodarczych.

2.    Czy, w świetle orzecznictwa wynikającego z wyroku w sprawie Federutility [wydanego przez TSUE w dniu 20 kwietnia 2010 r. (C-265/08)], nałożenie na podmiot zajmujący na danym terytorium pozycję dominującą obowiązku dostawy do domu butli będącego pochodną ropy naftowej gazu skroplonego, ze względu na ochronę odbiorców znajdujących się w trudnej społecznie sytuacji czy też zamieszkałych na trudno dostępnych obszarach, jest zgodne z tym orzecznictwem oraz zasadą proporcjonalności w przypadku, gdy zachodzą, kumulatywnie lub rozłącznie, przedstawione powyżej okoliczności?

____________