Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 18. septembra 2017 – DISA Gas SAU/Administración del Estado, Redexis Gas S.L., a Repsol Butano S.A.

(vec C-546/17)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: DISA Gas SAU

Žalovaní: Administración del Estado, Redexis Gas S.L., a Repsol Butano S.A.

Prejudiciálne otázky

Je opatrenie spočívajúce v stanovení maximálnej ceny fľaše so skvapalneným plynom ako opatrenie na ochranu sociálne slabých odberateľov, vzhľadom na judikatúru obsiahnutú v rozsudku Federutility [Súdneho dvora EÚ z 20. apríla 2010 (C-265/08)], zlučiteľné s touto judikatúrou alebo je v súlade so zásadou proporcionality, ak nastane niektorá z týchto okolností alebo súčasne viaceré z nich:

toto opatrenie sa prijme so všeobecnou platnosťou pre všetkých spotrebiteľov a na neurčitú dobu, „kým sa podmienky konkurencie a hospodárskej súťaže na tomto trhu nebudú považovať za dostatočné“,

toto opatrenie platí už viac ako [1]8 rokov,

toto opatrenie môže pomôcť zachovať situáciu, v ktorej existuje nízka konkurencia, keďže bráni vstupu nových dodávateľov na trh?

Je uloženie povinnosti subjektu dominantnému na určenom území spočívajúcej v distribúcii skvapalneného plynu vo fľašiach do domácností ako opatrenia na ochranu sociálne slabých odberateľov alebo odberateľov, ktorí bývajú v ťažko prístupných oblastiach, vzhľadom na judikatúru obsiahnutú v rozsudku Federutility [Súdneho dvora EÚ z 20. apríla 2010 (C-265/08)], zlučiteľné s touto judikatúrou alebo je v súlade so zásadou proporcionality, ak nastane niektorá z okolností uvedených v predchádzajúcej otázke alebo súčasne nastanú viaceré z nich?

____________