Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 18. septembra 2017 – DISA Gas SAU/Administración del Estado, Redexis Gas S.L. in Repsol Butano S.A.

(Zadeva C-546/17)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DISA Gas SAU

Tožene stranke: Administración del Estado, Redexis Gas S.L. in Repsol Butano S.A.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je – ob upoštevanju sodne prakse iz zadeve Federutility (sodba Sodišča Evropske unije z dne 20. aprila 2010 (C-265/08)) – ukrep določitve najvišje cene za jeklenko utekočinjenega plina v jeklenkah kot ukrep varstva socialno ranljivih uporabnikov skladen s to sodno prakso oziroma ali se s takim ukrepom spoštuje načelo sorazmernosti, če je podana – alternativno ali kumulativno – katera od teh okoliščin:

–    ukrep se sprejme na splošno za vse potrošnike in za nedoločeno obdobje, ki traja, „dokler se pogoji konkurence na tem trgu ne bodo šteli za zadostne“,

–    ukrep traja že več kot [1]8 let,

–    ukrep lahko pripomore k zamrznitvi položaja šibke konkurence, ker pomeni oviro za vstop novih operaterjev.

2.    Ali je – ob upoštevanju sodne prakse iz omenjene zadeve Federutility (sodba Sodišča Evropske unije z dne 20. aprila 2010 (C-265/08)) – ukrep, s katerim se prevladujočemu operaterju na nekem ozemlju naloži obveznost dobave utekočinjenega plina v jeklenkah na dom kot ukrep varstva socialno ranljivih uporabnikov ali prebivalcev težko dostopnih območij, skladen s to sodno prakso oziroma ali se s takim ukrepom spoštuje načelo sorazmernosti, če je podana – alternativno ali kumulativno – katera od okoliščin, naštetih v prvem vprašanju?

____________