Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 18 september 2017 – DISA Gas SAU mot Administración del Estado, Redexis Gas S.L., och Repsol Butano S.A.

(Mål C-546/17)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: DISA Gas SAU

Motpart: Administración del Estado, Redexis Gas S.L. och Repsol Butano S.A.

Tolkningsfrågor

Är, mot bakgrund av den rättspraxis som följer av domen Federutility [EU-domstolens dom av den 20 april 2010 (C-265/08)], ett lagstadgat maximipris för gasolflaskor, som metod för att skydda socialt utsatta användare, förenligt med nämnda rättspraxis eller proportionalitetsprincipen, när en eller flera av nedanstående omständigheter föreligger?

Åtgärden vidtas som en generell åtgärd för samtliga konsumenter och för en odefinierad tid ”så länge som konkurrensen på denna marknad inte kan anses vara tillräcklig”.

Åtgärden har redan förlängts under mer än [18] år.

Åtgärden kan bidra till att cementera situationen med svag konkurrens om det antas att den utgör ett hinder för nya aktörers inträde på marknaden.

Är, mot bakgrund av den rättspraxis som följer av domen Federutility [EU-domstolens dom av den 20 april 2010 (C-265/08)], en skyldighet för den största aktören inom ett visst geografiskt område avseende obligatorisk hemleverans av gasolflaskor, i syfte att skydda socialt utsatta användare eller användare boende i svårtillgängliga områden, förenlig med nämnda rättspraxis eller proportionalitetsprincipen, när en eller flera av de omständigheter som angetts i föregående fråga föreligger?

____________