Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 17. července 2017 společností Enercon GmbH proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 3. května 2017 ve věci T-36/16, Enercon v. EUIPO

(Věc C-433/17 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Enercon GmbH (zástupci: R. Böhm, advokát, M. Silverleaf QC)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Gamesa Eólica, SL

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-36/16;

zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-245/12;

vrátil věc EUIPO s návrhem na potvrzení rozhodnutí prvního odvolacího senátu ve věci R 260/2011-1 a na zamítnutí návrhu společnosti Gamesa na zrušení sporného zápisu;

uložit žalovanému v prvním stupni náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uvádí, že napadený rozsudek ve věci T-36/16 byl vydán v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/20091 a že došlo k procesně-právnímu pochybení v řízení před Tribunálem z následujících důvodů:

Tribunál rozhodl nesprávně v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, že dotčená ochranná známka nemá inherentní rozlišovací způsobilost nezbytnou pro zápis. Tribunál se tím dopustil právního omylu.

První právní omyl spočívá v tom, že označení ochranné známky v přihlášce jako barevná ochranná známka určilo právní povahu ochranné známky, což mělo vliv na posouzení její inherentní rozlišovací způsobilosti. Tribunál měl konstatovat, že označení ochranné známky v přihlášce jako barevné ochranné známky je především správně-technické vysvětlení pro EUIPO a není právně závazné. Tribunál tedy měl při určení povahy přihlášené ochranné známky zohlednit nejen označení ochranné známky v přihlášce, nýbrž i celkový obsah přihlášky, zejména vyobrazení ochranné známky předložené s přihláškou. Toto vyobrazení ochranné známky ukazuje obrazovou ochrannou známku, která má zvláštní vlastnosti uvedené v přihlášce.

Tribunál měl krom toho zohlednit podobu ochranné známky, tak jak byla zapsána a zejména uvedena v návaznosti na zápis v osvědčení o zápisu vydaném EUIPO. Osvědčení o zápisu je dokumentem, z něhož vyplývá zapsaná podoba ochranné známky a který měl Tribunál považovat za dokument, který je rozhodující při určení povahy zapsané ochranné známky. Z obsahu osvědčení o zápisu jasně vyplývá, pokud je vykládán správně, že ochranná známka byla zapsána jako obrazová ochranná známka, která má podobu, která je uvedena ve vyobrazení, které je součástí přihlášky. Tribunál tím, že tak neučinil, se dopustil právního omylu.

Druhý právní omyl a procesně-právní pochybení spočívá v tom, že Tribunál odmítl informace, které byly nezbytné pro pochopení obsahu osvědčení o zápisu dotčené ochranné známky. V případě těchto informací se jedná o oznámení ST.60 Světové organizace pro duševní vlastnictví, v němž je vysvětlen význam kódů INID, které úřady pro duševní vlastnictví, včetně EUIPO, obecně využívají v osvědčeních o zápisu, aby určily povahu a význam zápisů, které jsou v nich uvedeny. Význam kódů INID může být určen pouze tehdy, pokud je poukázáno na oznámení ST.60 nebo na rovnocenný referenční zdroj a obsah osvědčení o zápisu může být určen pouze s odkazem na význam kódů IDIN, které jsou v něm uvedeny. Tribunál považoval zdroje těchto informací nesprávně za důkaz a následně nesprávně odmítl přijmout dokument nebo informace v něm obsažené, zatímco se v tomto ohledu jedná ve skutečnosti o právní text odpovídající slovníku. Kdyby Tribunál využil nástrojů pro výklad, které mu byly předloženy, dospěl by k závěru, že bylo vydáno osvědčení o zápisu pro obrazovou ochrannou známku, která zahrnuje vyobrazení uvedené v přihlášce. První odvolací senát EUIPO předtím správně konstatoval, že ochranná známka má rozlišovací způsobilost pro zápis a Tribunál měl dospět k témuž závěru.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).