Language of document :

Жалба, подадена на 5 октомври 2017 г. от Royaume de Belgique срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 20 юли 2017 г. по дело T-287/16, Белгия/Комисия

(Дело C-587/17  P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Кралство Белгия (представители: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, E. Grégoire и J. Mariani, avocats)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да отмени решението на Общия съд (втори състав) от 20 юли 2017 г., постановено по дело T-287/16, Белгия/Комисия (EU:T:2017:531),

Да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2016/417 на Комисията от 17 март 2016 г.1 в частта, в която изключва от финансиране от страна на Европейския съюз сумата от 9 601 619,00 € (бюджетна позиция 6701),

Да осъди Комисията да плати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно единствено основание, изведено от грешка при прилагането на правото, дължаща се на неправилно тълкуване от страна на Общия съд на член 32, параграф 8, буква а) от Регламент № 1290/20052 , впоследствие по същество член 54, параграф 5, буква в) от Регламент № 1306/20133 както по отношение на изчерпването на вътрешните правни средства за защита, така и дължимата грижа, необходима съгласно тази разпоредба.

____________

1 Решение за изпълнение (ЕС) 2016/417 на Комисията от 17 март 2016 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ 2016 , L 75, стр. 16).

2 Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ 2005, L 209, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр.193).

3     Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ 2013, L 347, стр. 549; Поправка ОВ 2016, L 130, стр. 13).