Language of document :

Belgia Kuningriigi 5. oktoobril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 20. juuli 2017 otsuse peale kohtuasjas T-287/16: Belgia versus komisjon

(kohtuasi C-587/17)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Belgia Kuningriik (esindajad: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, advokaadid E. Grégoire ja J. Mariani)

Teine menetlusosaline Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu (teine koda) 20. juuli 2017. aasta otsus kohtuasjas T-287/16, Belgia versus komisjon (EU:T:2017:531);

tühistada komisjoni 17. märtsi 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/4171 osas, milles Euroopa Liit ei rahasta 9 601 619,00 euro suurust summat (eelarvepunkt 6701);

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitab apellant üheainsa väite õigusnormi rikkumise kohta tulenevalt sellest, et Üldkohus on vääralt tõlgendanud määruse nr 1290/20052 artikli 38 lõike 8 punkti a, nüüd sisuliselt määruse nr 1306/20133 artikli 54 lõike 5 punkt c, nii riigisiseste õiguskaitsevahendite ammendamise kui ka selles sättes nõutud hoolsuse küsimuses.

____________

1     Komisjoni 17. märtsi 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/417, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (ELT 2016, L 75, lk 16).

2     Nõukogu 21. juuni 2015. aasta määrus (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT 2005, L 209, lk 1).

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT 2013, L 347, lk 549; parandused ELT 2016, L 130, lk 5).