Language of document :

2017 m. spalio 5 d. Belgijos Karalystės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. liepos 20 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-287/16 Belgija / Komisija

(Byla C-587/17 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Belgijos Karalystė, atstovaujama J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, advokatų E. Grégoire ir J. Mariani

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

panaikinti 2017 m. liepos 20 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimą byloje T-287/16 Belgija / Komisija (EU:T:2017:531),

panaikinti 2016 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/4171 , kiek juo nuspręsta nefinansuoti Europos Sąjungos lėšomis 9 601 619, 00 eurų sumos (biudžeto punktas 6701),

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo apeliacinį skundą, apeliantė remiasi vieninteliu pagrindu, grindžiamu teisės klaida, kurią lėmė tai, kad Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino Reglamento Nr. 1290/20052 32 straipsnio 8 dalies a punktą, iš esmės tapusį Reglamento Nr. 1306/20133 54 straipsnio 5 dalies c punktu, ir susijusia tiek su nacionalinių teisių gynimo priemonių išnaudojimu, tiek su šioje nuostatoje reikalaujamu rūpestingumu.

____________

1     2016 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/417 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 75, 2016, p. 16).

2     2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005, p. 1).

3     2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013, p. 549; klaidų ištaisymas (OL L 347, 2013 12 20)).