Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 20 lipca 2017 r. w sprawie T-287/16, Belgia / Komisja, wniesione w dniu 5 października 2017 r. przez Królestwo Belgii

(Sprawa C-587/17 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Królestwo Belgii (przedstawiciele: J.C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, pełnomocnicy, E. Grégoire i J. Mariani, avocats)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszących odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie wyroku Sądu (druga izba) z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie T-287/16, Belgia / Komisja (EU:T:2017:531) ;

stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/417 z dnia 17 marca 2016 r.1 , w zakresie, w jakim wyłącza ona z finansowania Unii Europejskiej kwotę 9 601 619,00 EUR (pozycja budżetowa 6701);

obciążenie Komisji kosztami postępowania;

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu strona wnosząca odwołanie podnosi wyłącznie jeden zarzut, dotyczący naruszenia prawa w wyniku dokonania przez Sąd błędnej wykładni art. 32 ust. 8 lit. a) rozporządzenia nr 1290/20052 , którego brzmienie powtórzył co do istoty art. 54 ust. 5 lit. c) rozporządzenia nr 1306/20133 , w odniesieniu do wyczerpania wewnętrznych środków odwoławczych i wymaganej tym przepisem należytej staranności.

____________

1     Decyzja Komisji (UE) 2016/417 z dnia 17 marca 2016 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2016, L 75, s. 16).

2     Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2005, L 209, s. 1).

3     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. 2013, L 347, s. 549; sprostowane w Dz.U. 2016, L 130, s. 13).