Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 28 септември 2017 г. — Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski

(Дело C-573/17)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Amsterdam

Страни в главното производство

Молител: Openbaar Ministerie

Ответник: Daniel Adam Popławski

Преюдициални въпроси

Ако издаващият съдебен орган не може да изтълкува приетите в изпълнение на рамково решение национални разпоредби така, че прилагането им да доведе до резултат, който да е в съответствие с това рамково решение, длъжен ли е този орган предвид принципа за предимство на правото на Съюза да не приложи националните разпоредби, несъвместими с разпоредбите на въпросното рамково решение?

Действителна ли е посочената в член 28, параграф 2 от Рамково решение 2008/9091 декларация на държава членка, ако не е била представена „при приемане на настоящото рамково решение“, а по-късно?

____________

1     Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз (ОВ L 327, 2008 г., стр. 27).