Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 28. září 2017 – Openbaar Ministerie v. Daniel Adam Popławski

(Věc C-573/17)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Amsterdam

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Openbaar Ministerie

Odpůrce: Daniel Adam Popławski

Předběžné otázky

Pokud vykonávající soudní orgán nemůže vykládat vnitrostátní předpisy přijaté k provedení rámcového rozhodnutí v tom smyslu, aby jejich použití vedlo k výsledku slučitelnému s rámcovým rozhodnutím, musí potom na základě zásady přednosti upustit od použití vnitrostátních předpisů, které jsou neslučitelné s ustanoveními rámcového rozhodnutí?

Má prohlášení členského státu podle čl. 28 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2008/909/SVV1 , které tento členský stát neučinil „při přijetí tohoto rámcového rozhodnutí“, ale k pozdějšímu okamžiku, právní účinky?

____________

1 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii (Úř. věst. 2008, L 327, s. 27).