Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 28 września 2017 r. – Openbaar Ministerie / Daniel Adam Popławski

(Sprawa C-573/17)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank Amsterdam

Strony w postępowaniu głównym

Wnioskodawca: Openbaar Ministerie

Strona przeciwna: Daniel Adam Popławski

Pytania prejudycjalne

Czy w sytuacji, w której organ sądowy odpowiedzialny za wykonanie wniosku o wydanie nie może dokonać wykładni wdrażających decyzję ramową przepisów prawa krajowego w sposób prowadzący do osiągnięcia rezultatu zgodnego z decyzją ramową, musi on - w oparciu o zasadę pierwszeństwa - odstąpić od stosowania przepisów prawa krajowego niezgodnych z przepisami owej decyzji ramowej?

Czy oświadczenie państwa członkowskiego w rozumieniu art. 28 ust. 2 decyzji ramowej 2008/909/WSiSW1 złożone nie „przy przyjęciu niniejszej decyzji ramowej”, lecz w późniejszym okresie, jest prawnie skuteczne?

____________

1 Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej, Dz.U. 2008, L 327, s. 27.