Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) den 28 september 2017 – Openbaar Ministerie mot Daniel Adam Popławski

(Mål C-573/17)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Openbaar Ministerie

Motpart: Daniel Adam Popławski

Tolkningsfrågor

Om den verkställande rättsliga myndigheten inte kan tolka de nationella bestämmelser som genomför ett rambeslut på ett sådant sätt att tillämpningen leder till ett rambeslutskonformt beslut, ska den i så fall på grund av principen om unionsrättens företräde låta bli att tillämpa de nationella bestämmelser som strider mot det rambeslutet?

Är en medlemsstats förklaring i den mening som avses i artikel 28.2 i rambeslut 2008/909/RIF giltig om förklaringen inte avgetts ”när rådet antar detta rambeslut”, utan vid en senare tidpunkt?

____________