Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 3 октомври 2017 г. — Oy Hartwall Ab

(Дело C-578/17)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein hallinto-oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Oy Hartwall Ab

Ответник: Patentti- ja rekisterihallitus

Преюдициални въпроси

Има ли значение при тълкуването на условието за отличителен характер на марка съгласно член 2 и член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95/EО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките1 обстоятелството дали е поискана регистрацията на марката като фигуративна или като цветна марка?

Ако квалификацията на марката като цветна или фигуративна марка има значение за преценката на нейния отличителен характер, трябва ли марката да бъде регистрирана в съответствие със заявката като цветна марка, независимо от нейното графично представяне като изображение или може да бъде регистрирана само като фигуративна марка?

В случай, че е възможно марката, която е представена в заявката като изображение, да бъде регистрирана като цветна марка, необходимо ли е за регистрацията на марка, която е представена в заявката с необходимата за регистрацията като цветна марка точност (и не става въпрос за регистрация като марка на цвят сам по себе си, който е определен абстрактно, без форма или ограничения), представянето на убедително доказателство за използване, както изисква Patentti- ja rekisterihallitus, или представянето на каквото и да е доказателство за това?

____________

1 ОВ L 299, 2008 г., стр. 25.