Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. oktobrī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – Oy Hartwall Ab

(lieta C-578/17)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Oy Hartwall Ab

Atbildētāja: Patentti- ja rekisterihallitus

Prejudiciālie jautājumi

Vai, interpretējot preču zīmes atšķirtspējas priekšnoteikumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/95/EK 1 , ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 2. pantu un 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ir nozīme tam, vai attiecībā uz preču zīmi tiek lūgts reģistrēt grafisku vai krāsu preču zīmi?

Ja, vērtējot preču zīmes atšķirtspēju, ir nozīme tās kā krāsu preču zīmes vai grafiskas preču zīmes klasifikācijai, vai preču zīme, neņemot vērā tās kā attēla atveidojumu, atbilstoši pieteikumam ir jāreģistrē kā krāsu preču zīme vai arī tā var tikt reģistrēta tikai kā grafiska preču zīme?

Vai gadījumā, ja pieteikumā kā attēls atveidotā preču zīme var tikt reģistrēta kā krāsu preču zīme, lai reģistrētu preču zīmi, kas pieteikumā ir attēlota grafiski ar krāsu preču zīmes reģistrēšanai saskaņā ar Tiesas judikatūru nepieciešamo precizitāti (un nav runa par krāsas kā tādas, abstrakti, bez kontūrām vai neierobežotā apmērā, reģistrēšanu par preču zīmi), kā krāsu preču zīmi, papildus ir jāiesniedz pamatots pierādījums par izmantošanu, kā to pieprasa Valsts patentu un reģistrācijas birojs, vai arī vispār šajā ziņā ir nepieciešams pierādījums?

____________

1 OV L 299, 8.11.2008., 25. lpp.