Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez le Korkein hallinto-oikeus (Naczelny sąd administracyjny) (Finlandia) w dniu 3 października 2017 r. – Oy Hartwall Ab

(Sprawa C-578/17)

Język postępowania: fiński

Sąd odsyłający

Korkein hallinto-oikeus (Naczelny sąd administracyjny)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skawnosząca odwołanie: Oy Hartwall Ab

Druga strona postępowania: Patentti- ja rekisterihallitus

Pytania prejudycjalne

1.    Czy przy wykładni przesłanki odróżniającego charakteru danego znaku towarowego przewidzianej w art. 2 i 3 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/UE1 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych ma znaczenie to, czy wnosi się o rejestrację tego znaku jako graficznego znaku towarowego lub jako kolorowego znaku towarowego?

2.    Jeżeli klasyfikacja znaku jako kolorowego znaku towarowego lub graficznego znaku towarowego ma znaczenie przy ocenie jego odróżniającego charakteru, czy ten znak należy zarejestrować zgodnie z wnioskiem jako kolorowy znak towarowy niezależnie od jego przedstawienia w formie graficznej, czy też może on zostać zarejestrowany jedynie jako graficzny znak towarowy?

3.    Jeżeli możliwa jest rejestracja znaku przedstawionego we wniosku w formie graficznej jako kolorowego znaku towarowego, czy dla rejestracji znaku, który we wniosku został przedstawiony graficznie z dokładnością wymaganą zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości dla kolorowego znaku towarowego (i nie chodzi o rejestrację jako znaku towarowego koloru jako takiego, przedstawionego w sposób abstrakcyjny, bez nadania mu formy lub bez zaznaczenia konturów), jako kolorowego znaku towarowego, konieczne jest przedstawienie pewnego dowodu jego używania, tak jak wymaga tego Patentti- ja rekisterihallitus, czy też w ogóle jakiegokolwiek dowodu?

____________

1 Dz.U. 2008, L 299, s. 25.