Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 3. októbra 2017 – Oy Hartwall Ab

(vec C-578/17)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Oy Hartwall Ab

Ďalší účastník konania: Patentti- ja rekisterihallitus

Prejudiciálne otázky

1.    Je pri výklade požiadavky rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky podľa článku 2 a článku 3 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok1 relevantné, či sa žiada o zápis ochrannej známky ako obrazovej ochrannej známky alebo farebnej ochrannej známky?

2.    Ak je pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky relevantná jej kvalifikácia ako farebnej ochrannej známky alebo ako obrazovej ochrannej známky, treba ochrannú známku bez ohľadu na jej grafické stvárnenie zapísať v súlade so žiadosťou ako farebnú ochrannú známku, alebo je možné zapísať ju iba ako obrazovú ochrannú známku?

3.    V prípade, že ochrannú známku, ktorá je v žiadosti graficky stvárnená, možno zapísať ako farebnú ochrannú známku, je na zápis ochrannej známky, ktorá bola v žiadosti v súlade s judikatúrou Súdneho dvora stvárnená s presnosťou požadovanou pre zápis farebnej ochrannej známky (a nejde o zápis farby ako takej, abstraktnej, bez kontúr alebo obrysov ako ochrannej známky), ako farebnej ochrannej známky okrem toho nevyhnutný spoľahlivý dôkaz o jej používaní, ako to požaduje Centrálny patentový a registračný úrad, alebo akýkoľvek iný dôkaz?

____________

1 Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25.