Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 28. septembra 2017 – Riksåklagaren/Imran Syed

(vec C-572/17)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta domstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Riksåklagaren

Odporca: Imran Syed

Prejudiciálne otázky

Pokiaľ je tovar, na ktorom je chránené vyobrazenie, protiprávne ponúkaný na predaj v obchode, môže dochádzať k porušeniu výlučného práva autora na šírenie podľa článku 4 ods. 1 smernice 2001/291 aj vo vzťahu k tovaru s rovnakým vyobrazením, ktorý umiestnila v sklade osoba, ktorá tento tovar ponúka na predaj?

Je v tomto zmysle relevantné, či sa tovar nachádza v sklade spojenom s obchodom alebo na inom mieste?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001 s. 230).