Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 28 september 2017 – Riksåklagaren / Imran Syed

(Mål C-572/17)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Riksåklagaren

Svarande: Imran Syed

Tolkningsfrågor

Kan det, när varor med skyddade motiv olovligen bjuds ut till försäljning i en butik, föreligga ett intrång i upphovsmannens ensamrätt till spridning enligt artikel 4.1 i direktiv 2001/291 även beträffande varor med likadana motiv, som hålls i lager av den som bjuder ut varorna?

Har det någon betydelse om varorna hålls i lager i anslutning till butiken eller på annan plats?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10)