Language of document :

Преюдициално запитване от (Естония), постъпило на 4 октомври 2017 г. — Mittetulundusühing Järvelaev/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Дело C-580/17)

Език на производството: естонски

Запитваща юрисдикция

Riigikohus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Mittetulundusühing Järvelaev

Ответник: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Преюдициални въпроси

Трябва ли при възстановяването на одобрено в рамките на мярка Leader подпомагане на проект, когато същото е одобрено на 6 септември 2011 г., последното плащане е извършено на 19 ноември 2013 г., нарушението е установено на 4 декември 2014 г. и решението за възстановяване е издадено на 27 януари 2015 г., по отношение на изискването за продължителност на проекта или съответно дълготрайност на операциите да се прилага член 72 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета1 или член 71, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета2 ? Следва ли при тези обстоятелства основанието за възстановяването да е член 33, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета3 или член 56 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета4 ?

Ако отговорът на първия въпрос е, че се прилага Регламент № 1698/2005, следва ли отдаването под наем на придобита чрез подпомагане на проект, предоставено в рамките на мярка Leader, инвестиция (ветроходна лодка) от дружество с нестопанска цел, получило това подпомагане, на друго дружество с нестопанска цел, което използва ветроходната лодка за същия проект, за който подпомагането е било предоставено на бенефициера, да се счита за съществена промяна по смисъла на член 72, параграф 1, буква а) от Регламент № 1698/2005, която засяга естеството или условията за изпълнение на проекта или дава на дадена фирма незаконно преимущество? Трябва ли разплащателната агенция на дадена държава членка да установи в какво конкретно се състои преимуществото, за да е изпълнено условието за наличие на незаконно преимущество? Ако отговорът на този въпрос е положителен, може ли незаконното преимущество да се състои в обстоятелството, че фактическият ползвател на инвестицията нямаше да получи подпомагането на проекта, ако самият той беше подал заявление със същото съдържание?

2a.     Ако отговорът на първия въпрос е, че се прилага Регламент № 1303/2013, следва ли отдаването под наем на придобита чрез подпомагане на проект, предоставено в рамките на мярка Leader, инвестиция (ветроходна лодка) от дружество с нестопанска цел, получило това подпомагане, на друго дружество с нестопанска цел, което използва ветроходната лодка по същия начин, за който подпомагането е било предоставено на бенефициера, да се разглежда като значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение по смисъла на член 71, параграф 1, буква в) от Регламент № 1303/2013, която би довела до подкопаване на първоначалните цели на операцията?

3.    Ако отговорът на първия въпрос е, че се прилага Регламент № 1698/2005, следва ли отдаването под наем на придобита чрез подпомагане на проект в рамките на мярка Leader, инвестиция (ветроходна лодка) от дружеството с нестопанска цел, получило това подпомагане, на друго дружество с нестопанска цел, което използва ветроходната лодка за същия проект, за който подпомагането е било предоставено на бенефициера, да се счита за съществена промяна по смисъла на член 72, параграф 1, буква б) от Регламент № 1698/2005, която произтича или от промяна на собствеността на дадена позиция от инфраструктурата, или от прекратяване или преместване на производствена дейност, като се има предвид, че собствеността върху ветроходната лодка е останала непроменена, но бенефициерът вече упражнява фактическа власт не пряко, а косвено и генерира приходи от наем, вместо приходи от предоставянето на описаната в заявлението услуга?

3a.     Ако отговорът на първия въпрос е, че се прилага Регламент № 1303/2013, следва ли отдаването под наем на придобита чрез подпомагане на проект, предоставено в рамките на мярка Leader, инвестиция (ветроходна лодка) от дружество с нестопанска цел, получило това подпомагане, на друго дружество с нестопанска цел, което използва ветроходната лодка за същия проект, за който подпомагането е било предоставено на бенефициера, да се разглежда като промяна на собствеността на дадена позиция от инфраструктурата, която дава на дадено търговско дружество неправомерно преимущество по смисъла на член 71, параграф 1, буква б) от Регламент № 1303/2013, като се има предвид, че собствеността върху ветроходната лодка е останала непроменена, но бенефициерът вече упражнява фактическа власт не пряко, а косвено и генерира приходи от наем, вместо приходи от предоставянето на описаната в заявлението услуга? Трябва ли разплащателната агенция на дадена държава членка да установи в какво конкретно се състои преимуществото, за да е изпълнено условието за наличие на неправомерно преимущество? Ако отговорът на този въпрос е положителен, може ли неправомерното преимущество да се състои в обстоятелството, че фактическият ползвател на инвестицията нямаше да получи подпомагането на проекта, ако самият той беше подал заявление със същото съдържание?

4.    Може ли чрез национална правна уредба на мярка Leader, задължението на бенефициера да поддържа инвестицията в рамките на срок от пет години да бъде обвързано с по-строги изисквания от предвидените в член 72, параграф 1 от Регламент № 1698/2005 или член 71, параграф 1 от Регламент № 1303/2013?

5.    Ако отговорът на четвъртия въпрос е отрицателен, съответства ли на член 72, параграф 1 от Регламент № 1698/2005, респективно на член 71, параграф 1 от Регламент № 1303/2013 разпоредба на национална правна уредба, съгласно която бенефициерът на подпомагане на проект се задължава да поддържа придобитата чрез подпомагането инвестиция и да я използва целесъобразно за срок не по-кратък от пет години от последното плащане за това подпомагане, и тълкуването на тази разпоредба, според което бенефициерът трябва да използва инвестицията лично?

6.    Следва ли да се счита, че е налице нередност по смисъла на член 33, параграф 1 от Регламент № 1290/2005, респективно член 56 от Регламент № 1306/2013, когато бенефициерът не изпълни проект, който според национална правна уредба на мярка Leader не е задължителен, на който обаче бенефициерът е наблегнал в съдържащото се в заявлението му за подпомагане „Обобщение на целите и дейностите на проекта и на инвестицията“ и който е бил един от критериите, въз основа на които заявленията са били оценявани с оглед класирането им?

7.    Ако отговорът на шестия преюдициален въпрос е утвърдителен, следва ли възстановяването да се счита за неправомерно поради обстоятелството, че се претендира преди изтичането на пет години от последното плащане и бенефициерът отстранява нарушението в хода на съдебното производство във връзка с възстановяването?

____________

1     Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 66, стр. 101).

2     Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(ОВ L 347, 2013 г., стр. 320).

3         Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 193).

4     Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 549).