Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Riigikohus (Estland) den 4. oktober 2017 – Mittetulundusühing Järvelaev mod Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Sag C-580/17)

Processprog: estisk

Den forelæggende ret

Riigikohus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Mittetulundusühing Järvelaev

Sagsøgt: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Præjudicielle spørgsmål

Er det i forbindelse med inddrivelsen af en projektstøtte, der er bevilget inden for rammerne af en Leader-foranstaltning, med hensyn til kravet om operationens varighed artikel 72 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 1 eller artikel 71, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 2 der finder anvendelse, når støtten blev bevilget den 6. september 2011, den sidste rate blev udbetalt den 19. november 2013, overtrædelsen blev fastslået den 4. december 2014, og anmodningen om tilbagebetaling blev udstedt den 27. januar 2015? Er grundlaget for inddrivelsen under disse omstændigheder artikel 33, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 3 eller artikel 56 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 4 ?

Såfremt svaret på det første spørgsmål er, at forordning nr. 1698/2005 finder anvendelse: Når et investeringsobjekt (sejlbåd), der er erhvervet ved hjælp af projektstøtte ydet inden for rammerne af en Leader-foranstaltning, udlejes af en sammenslutning, der arbejder uden gevinst for øje, og som har modtaget støtten, til en anden sammenslutning, der arbejder uden gevinst for øje, og som anvender sejlbåden til samme operation som den, hvortil modtageren blev ydet støtten, skal denne udlejning da anses for en væsentlig ændring som omhandlet i artikel 72, stk. 1, litra a), i forordning nr. 1698/2005, der berører operationens art eller gennemførelsesbetingelser eller giver en virksomhed en uberettiget fordel? Skal en medlemsstats betalingsorgan fastslå, hvori fordelen konkret består, for at betingelsen om en uberettiget fordel er opfyldt? Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende: Kan den uberettigede fordel bestå i, at den faktiske bruger af investeringsobjektet ikke var blevet tildelt støtten, såfremt denne selv havde indgivet en ansøgning med samme indhold?

2a)    Såfremt svaret på det første spørgsmål er, at forordning nr. 1303/2013 finder anvendelse: Når et investeringsobjekt (sejlbåd), der er erhvervet ved hjælp af projektstøtte ydet inden for rammerne af en Leader-foranstaltning af en sammenslutning, der arbejder uden gevinst for øje, og som har modtaget støtten, udlejes til en anden sammenslutning, der arbejder uden gevinst for øje, og som anvender sejlbåden på samme måde som den, hvortil modtageren blev ydet støtten, skal denne udlejning da anses for en væsentlig ændring, der berører operationens art, mål eller gennemførelsesvilkår, som omhandlet i artikel 71, stk. 1, litra c), i forordning nr. 1303/2013, som ville føre til underminering af operationens oprindelige mål?

Såfremt svaret på det første spørgsmål er, at forordning nr. 1698/2005 finder anvendelse: Skal udlejningen af et investeringsobjekt (sejlbåd), der er erhvervet ved hjælp af projektstøtte ydet inden for rammerne af en Leader-foranstaltning af modtageren til en anden sammenslutning, der arbejder uden gevinst for øje, og som anvender sejlbåden til samme operation som den, hvortil støttemodtageren blev ydet støtten, anses for en væsentlig ændring som omhandlet i artikel 72, stk. 1, litra b), i forordning nr. 1698/2005, der enten skyldes en ændring af de ejendomsretlige forhold i forbindelse med en infrastruktur eller ophør med eller flytning af en produktionsaktivitet, når man i denne forbindelse tager hensyn til, at ejendomsretten til sejlbåden er forblevet uændret, men at støttemodtageren ikke længere har direkte, men kun indirekte råderet over sejlbåden og opnår lejeindtægter i stedet for indtægter fra levering af den i ansøgningen beskrevne tjenesteydelse?

3a)    Såfremt svaret på det første spørgsmål er, at forordning nr. 1303/2013 finder anvendelse: Når et investeringsobjekt (sejlbåd), der er erhvervet ved hjælp af projektstøtte ydet inden for rammerne af en Leader-foranstaltning af sammenslutningen, der arbejder uden gevinst for øje, og som har modtaget støtten, udlejes til en anden sammenslutning, der arbejder uden gevinst for øje, og som anvender sejlbåden til samme operation som den, hvortil støttemodtageren blev ydet støtten, skal denne udlejning da anses for en ændring i ejendomsretten til et infrastrukturelement, som giver en virksomhed en uretmæssig fordel, som omhandlet i artikel 71, stk. 1, litra b), i forordning nr. 1303/2013, når man i denne forbindelse tager hensyn til, at der ikke er sket ændringer i ejendomsretten til sejlbåden, men at modtageren ikke længere har direkte, men kun indirekte råderet over sejlbåden og opnår lejeindtægter i stedet for indtægter fra levering af den i ansøgningen beskrevne tjenesteydelse? Skal en medlemsstats betalingsorgan fastslå, hvori fordelen konkret består, for at betingelsen om en uretmæssig fordel er opfyldt? Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende: Kan den uretmæssige fordel bestå i, at den faktiske bruger af investeringsobjektet ikke var blevet tildelt støtten, såfremt denne selv havde indgivet en ansøgning med samme indhold?

Må støttemodtageren ved en national bekendtgørelse, der regulerer en Leader-foranstaltning, pålægges at opretholde investeringsobjektet i fem år med strengere krav end dem, der er fastsat i artikel 72, stk. 1, i forordning nr. 1698/2005 eller artikel 71, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013?

Såfremt det fjerde spørgsmål besvares benægtende: Er en bestemmelse i en national bekendtgørelse, hvorefter modtageren af en projektstøtte er forpligtet til at beholde det investeringsobjekt, der er erhvervet ved hjælp af projektstøtten, i mindst fem år efter udbetalingen af den sidste rate af støtten og at anvende den i overensstemmelse med målene, og fortolkningen af denne bestemmelse, hvorefter modtageren personligt skal anvende investeringsobjektet, i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, i forordning nr. 1698/2005 henholdsvis artikel 71, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013?

Skal det anses for en uregelmæssighed som omhandlet i artikel 33, stk. 1, i forordning nr. 1290/2005 henholdsvis artikel 56 i forordning nr. 1306/2013, når støttemodtageren ikke gennemfører en operation, der i henhold til en national bekendtgørelse, som regulerer en Leader-foranstaltning, ikke var forpligtende, men som støttemodtageren anførte i sin ansøgning om støtte i sit »resumé af operationens og investeringens mål og aktiviteter«, og som var et af de elementer, på grundlag af hvilke ansøgningerne blev vurderet med henblik på deres indplacering på en rangliste?

Såfremt det sjette spørgsmål besvares bekræftende: Bliver inddragelsen ulovlig, når den gøres gældende, inden der er gået fem år siden sidste udbetaling, og støttemodtageren afhjælper overtrædelsen, mens retssagen om inddrivelsen verserer?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20.9.2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) EUT L 277, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17.12.2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 EUT L 347, s. 320).

3     Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21.6.2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik EUT L 209, s. 1).

4     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17.12.2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347, s. 549).