Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. listopada 2017. uputio Riigikohus (Estonija) – Mittetulundusühing Järvelaev protiv Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(predmet C-580/17)

Jezik postupka: estonski

Sud koji je uputio zahtjev

Riigikohus

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Mittetulundusühing Järvelaev

Tuženik: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Prethodna pitanja

Treba li prilikom povrata projektne potpore koja je odobrena u okviru mjere Leader, ako je potpora odobrena 6. rujna 2011., posljednja rata isplaćena 19. studenoga 2013., povreda utvrđena 4. prosinca 2014. i odluka o povratu donesena 27. siječnja 2015., u pogledu uvjeta trajnosti operacije primijeniti članak 72. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/20051 ili članak 71. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1303/20132 Europskog parlamenta i Vijeća? Je li u tim okolnostima osnova povrata članak 33. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/20053 ili članak 56. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća4 ?

U slučaju odgovora na prvo pitanje na način da se primjenjuje Uredba br. 1698/2005: treba li činjenicu da neprofitna udruga koja je primila potporu predmet ulaganja (jedrilicu) koji je stekla projektnom potporom dodijeljenom u okviru mjere Leader daje u najam drugoj neprofitnoj udruzi koja jedrilicu koristi za istu operaciju za koju je korisniku dodijeljena potpora, smatrati značajnom promjenom u smislu članka 72. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 1698/2005 koja utječe na njezinu prirodu ili uvjete provedbe ili daje nedopuštenu prednost nekom poduzetniku? Mora li agencija za plaćanje države članice utvrditi u čemu se konkretno sastojala prednost kako bi bio ispunjen uvjet nedopuštene prednosti? U slučaju potvrdnog odgovora: može li se nedopuštena prednost sastojati od toga da stvarni korisnik predmeta ulaganja ne bi dobio projektnu potporu da je sam podnio zahtjev istoga sadržaja?

2a.    U slučaju odgovora na prvo pitanje na način da se primjenjuje Uredba br. 1303/2013: treba li činjenicu da neprofitna udruga koja je primila potporu predmet ulaganja (jedrilicu) koji je stekla projektnom potporom dodijeljenom u okviru mjere Leader daje u najam drugoj neprofitnoj udruzi koja jedrilicu koristi na isti način za koji je korisniku dodijeljena potpora, smatrati značajnom promjenom koja utječe na prirodu, ciljeve ili provedbene uvjete operacije u smislu članka 71. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 1303/2013 i zbog koje bi se doveli u pitanje njezini prvotni ciljevi?

3)    U slučaju odgovora na prvo pitanje na način da se primjenjuje Uredba br. 1698/2005: treba li činjenicu da neprofitna udruga koja je primila potporu predmet ulaganja (jedrilicu) koji je stekla projektnom potporom dodijeljenom u okviru mjere Leader daje u najam drugoj neprofitnoj udruzi koja jedrilicu koristi za istu operaciju za koju je korisniku dodijeljena potpora, smatrati značajnom promjenom u smislu članka 72. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 1698/2005, koja rezultira ili promjenom naravi vlasništva infrastrukturnog objekta, ili prestankom ili premještanjem proizvodne aktivnosti, ako se pritom uzme u obzir da je vlasništvo na jedrilici ostalo neizmijenjeno ali korisnik više nije neposredni nego posredni posjednik jedrilice i da umjesto prihoda od pružanja usluge opisane u zahtjevu ostvaruje prihode od najma?

3a.    U slučaju odgovora na prvo pitanje na način da se primjenjuje Uredba br. 1303/2013: treba li činjenicu da neprofitna udruga koja je primila potporu predmet ulaganja (jedrilicu) koji je stekla projektnom potporom dodijeljenom u okviru mjere Leader daje u najam drugoj neprofitnoj udruzi koja jedrilicu koristi za istu operaciju za koju je korisniku dodijeljena potpora, smatrati promjenom vlasništva nad predmetom infrastrukture čime se trgovačkom društvu daje neopravdanu prednost u smislu članka 71. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 1303/2013, ako se pritom uzme u obzir da je vlasništvo na jedrilici ostalo neizmijenjeno ali korisnik više nije neposredni nego posredni posjednik jedrilice i da umjesto prihoda od pružanja usluge opisane u zahtjevu ostvaruje prihode od najma? Mora li agencija za plaćanje države članice utvrditi u čemu se konkretno sastojala prednost kako bi bio ispunjen uvjet nedopuštene prednosti? U slučaju potvrdnog odgovora: može li se nedopuštena prednost sastojati od toga da stvarni korisnik predmeta ulaganja ne bi dobio projektnu potporu da je sam podnio zahtjev istoga sadržaja?

4.    Može li se nacionalnom odlukom, kojom se uređuje mjera Leader, korisniku naložiti obveza da pet godina zadrži predmet ulaganja, sa strožim zahtjevima nego u članku 72. stavku 1. Uredbe br. 1698/2005 ili članku 71. stavku 1. Uredbe br. 1303/2013?

5.    U slučaju negativnog odgovora na četvrto pitanje: jesu li odredba nacionalne odluke, prema kojoj je korisnik projektne potpore predmet ulaganja koji je stečen projektnom potporom dužan održavati i koristiti u skladu s njegovim ciljem barem pet godina nakon isplate posljednje rate, i tumačenje te odredbe prema kojoj korisnik mora osobno koristiti predmet ulaganja, u skladu s člankom 72. stavkom 1. Uredbe br. 1698/2005 odnosno člankom 71. stavkom 1. Uredbe br. 1303/2013?

6.    Treba li smatrati da postoji nepravilnost u smislu članka 33. stavka 1. Uredbe br. 1290/2005 odnosno članka 56. Uredbe br. 1306/2013 ako korisnik ne provodi operaciju koja u skladu s nacionalnom odlukom kojom se uređuje mjera Leader nije bila obvezna, ali na koju se u svojem zahtjevu za potporu korisnik pozivao u „Sažetku ciljeva i djelatnosti operacije i ulaganja” te je to bio jedan od kriterija na temelju kojih su se zahtjevi ocjenjivali u svrhu njihova razvrstavanja na ljestvici?

7.    U slučaju pozitivnog odgovora na šesto pitanje: postaje li povrat nezakonit ako se zahtijeva prije isteka pet godina od zadnje isplate a korisnik otkloni povredu tijekom sudskog postupka o povratu?

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL 2005., L 277, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 40., str. 138.)

2     Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL 2013., L 347, str. 320. i ispravak SL 2016., L 200., str. 140.)

3     Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL 2005., L 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.).

4     Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL 2013., L 347, str. 549. i ispravak SL 2016., L 130., str. 6.)