Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Riigikohus (Estonia) w dniu 4 października 2017 r. – Mittetulundusühing Järvelaev / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Sprawa C-580/17)

Język postępowania: estoński

Sąd odsyłający

Riigikohus

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Mittetulundusühing Järvelaev

Druga strona postępowania: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Pytania prejudycjalne

Czy w przypadku odzyskania wsparcia projektu przyznanego w ramach środka z programu Leader, jeżeli wsparcie przyznane zostało dnia 6 września 2011 r., ostatnia rata wypłacona została dnia 19 listopada 2013 r., naruszenie stwierdzone zostało dnia 4 grudnia 2014 r., a decyzja w przedmiocie odzyskania wydana została dnia 27 stycznia 2015 r., w odniesieniu do wymogu trwałości działania należy zastosować art. 72 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/20051 czy też art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20132 ? Czy w tych okolicznościach podstawę odzyskania stanowi art. 33 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/20053 czy też art. 56 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/20134 ?

Jeżeli na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że znajduje zastosowanie rozporządzenie nr 1698/2005: czy wynajęcie obiektu inwestycyjnego (łodzi żaglowej), zakupionego przy pomocy przyznanego w ramach środka z programu Leader wsparcia projektu przez stowarzyszenie o celu niezarobkowym, które otrzymało wsparcie, innemu stowarzyszeniu o celu niezarobkowym, użytkującemu tę łódź żaglową w ramach tego samego działania, dla którego beneficjentowi przyznane zostało wsparcie, należy uważać za istotną zmianę (modyfikację) w rozumieniu art. 72 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1698/2005, wpływającą na charakter operacji lub na warunki wdrażania albo dającą przedsiębiorstwu nienależne korzyści? Czy agencja płatnicza danego państwa członkowskiego musi, w celu spełnienia wymogu istnienia nienależnej korzyści, stwierdzić, na czym konkretnie polega ta korzyść? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej: czy ta nienależna korzyść może wynikać z faktu, że faktyczny użytkownik obiektu inwestycyjnego, gdyby sam złożył wniosek tej samej treści, nie otrzymałby wsparcia projektu?

2a)    Jeżeli na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że znajduje zastosowanie rozporządzenie nr 1303/2013: czy wynajęcie obiektu inwestycyjnego (łodzi żaglowej), zakupionego przy pomocy przyznanego w ramach środka z programu Leader wsparcia projektu przez stowarzyszenie o celu niezarobkowym, które otrzymało wsparcie, innemu stowarzyszeniu o celu niezarobkowym, użytkującemu tę łódź żaglową w ramach tego samego działania, dla którego beneficjentowi przyznane zostało wsparcie, należy uważać za istotną zmianę (modyfikację), wpływającą na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania w rozumieniu art. 71 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 1303/2013, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów?

Jeżeli na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że znajduje zastosowanie rozporządzenie nr 1698/2005: czy wynajęcie obiektu inwestycyjnego (łodzi żaglowej), zakupionego przy pomocy przyznanego w ramach środka z programu Leader wsparcia projektu przez stowarzyszenie o celu niezarobkowym, które otrzymało wsparcie, innemu stowarzyszeniu o celu niezarobkowym, użytkującemu tę łódź żaglową w ramach tego samego działania, dla którego beneficjentowi przyznane zostało wsparcie, należy uważać za istotną zmianę (modyfikację) w rozumieniu art. 72 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 1698/2005, która wynika ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania lub przeniesienia działalności produkcyjnej, przy czym należy wziąć pod uwagę fakt, że nie miało miejsca przeniesienie własności łodzi żaglowej, zaś beneficjent nie był już bezpośrednim, lecz pośrednim posiadaczem łodzi żaglowej i zamiast dochodów ze świadczenia określonej we wniosku usługi uzyskuje dochody z najmu?

3a)    Jeżeli na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że znajduje zastosowanie rozporządzenie nr 1303/2013: czy wynajęcie obiektu inwestycyjnego (łodzi żaglowej), zakupionego przy pomocy przyznanego w ramach środka z programu Leader wsparcia projektu przez stowarzyszenie o celu niezarobkowym, które otrzymało wsparcie, innemu stowarzyszeniu o celu niezarobkowym, użytkującemu tę łódź żaglową w ramach tego samego działania, dla której beneficjentowi przyznane zostało wsparcie, należy uważać za zmianę własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści w rozumieniu art. 71 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 1303/2013, przy czym należy wziąć pod uwagę, że nie miało miejsca przeniesienie własności łodzi żaglowej, zaś beneficjent nie był już bezpośrednim, lecz pośrednim posiadaczem łodzi żaglowej i zamiast dochodów ze świadczenia określonej we wniosku usługi uzyskuje dochody z najmu? Czy agencja płatnicza danego państwa członkowskiego musi, w celu spełnienia wymogu istnienia nienależnej korzyści, stwierdzić, na czym konkretnie polega ta korzyść? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej: czy ta nienależna korzyść może wynikać z faktu, że faktyczny użytkownik obiektu inwestycyjnego, gdyby sam złożył wniosek tej samej treści, nie otrzymałby wsparcia projektu?

Czy poprzez akt prawa krajowego regulujący środek z programu Leader na beneficjenta może zostać nałożone zobowiązanie do zachowania obiektu inwestycyjnego przez pięć lat, tj. na bardziej rygorystycznych zasadach niż te przewidziane w art. 72 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005 lub art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013?

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie czwarte: czy zawarta w akcie prawa krajowego regulacja, zgodnie z którą beneficjent wsparcia projektu zobowiązany jest do zachowania obiektu inwestycyjnego zakupionego przy pomocy wsparcia projektu przez co najmniej pięć lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia i użytkowania go stosownie do wyznaczonych celów, oraz wykładnia tej regulacji, zgodnie z którą beneficjent musi użytkować zakupiony obiekt inwestycyjny osobiście, są zgodne z art. 72 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005 bądź z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013?

Czy za nieprawidłowość w rozumieniu art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 1290/2005 bądź art. 56 rozporządzenia nr 1306/2013 należy uznać sytuację, w której beneficjent nie realizuje operacji, która zgodnie z aktem prawa krajowego regulującym środek z programu Leader nie była obligatoryjna, na którą beneficjent wskazywał jednak w swoim przedstawionym we wniosku o przyznanie wsparcia „Streszczeniu celów i działań operacji i inwestycji” i która stanowiła jedno z kryteriów, w oparciu o które wnioski były oceniane celem określenia ich pozycji w rankingu?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie szóste: czy podjęcie kroków zmierzających do odzyskania wsparcia przed upływem pięciu lat od ostatniej wypłaty i fakt, że beneficjent w trakcie trwania postępowania sądowego w przedmiocie odzyskania zaprzestał tego naruszenia, sprawiają, że odzyskanie staje się bezprawne?

____________

1 Rozporządzenie z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2005, L 277, s. 1).

2 Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. 2013, L 347, s. 320).

3 Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2005, L 209, s. 1).

4 Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. 2013, L 347, s. 549).