Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 4. októbra 2017 – Mittetulundusühing Järvelaev/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(vec C-580/17)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Riigikohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Mittetulundusühing Järvelaev

Žalovaný: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa pri vymáhaní podpory projektu, schválenej v rámci opatrenia Leader, ak podpora bola schválená 6. septembra 2011, posledná splátka bola vyplatená 19. novembra 2013, porušenie bolo zistené 4. decembra 2014 a rozhodnutie o vymáhaní bolo vydané 27. januára 2015, vo vzťahu k požiadavke udržateľnosti projektu uplatniť článok 72 nariadenia Rady (ES) č. 1698/20051 alebo článok 71 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/20132 ? Predstavuje za týchto okolností právny základ vymáhania článok 33 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1290/20053 alebo článok 56 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/20134 ?

2.    V prípade, že na prvú otázku sa odpovie v tom zmysle, že uplatniť sa má nariadenie č. 1698/2005: má sa prenájom investičného objektu (plachetnica) nadobudnutého prostredníctvom podpory projektu poskytnutej v rámci opatrenia Leader neziskovému združeniu, ktoré podporu získalo, inému neziskovému združeniu, ktoré používa plachetnicu na tú istú operáciu, na ktorú bola podpora prijímateľovi poskytnutá, považovať za podstatnú zmenu v zmysle článku 72 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1698/2005, ktorá ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania operácie alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik? Musí platobná agentúra členského štátu preukázať, v čom konkrétne spočíva zvýhodnenie, ktorým je splnená podmienka neoprávneného zvýhodnenia? V prípade kladnej odpovede: môže neoprávnené zvýhodnenie spočívať v tom, že skutočný užívateľ investičného objektu, ktorý by sám podal žiadosť rovnakého obsahu, by nezískal podporu projektu?

2a)    V prípade, že na prvú otázku sa odpovie v tom zmysle, že uplatniť sa má nariadenie č. 1303/2013: má sa prenájom investičného objektu (plachetnica) nadobudnutého prostredníctvom podpory projektu poskytnutej v rámci opatrenia Leader neziskovému združeniu, ktoré podporu získalo, inému neziskovému združeniu, ktoré používa plachetnicu na rovnaký účel, na aký bola podpora prijímateľovi poskytnutá, považovať za podstatnú zmenu, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie operácie v zmysle článku 71 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 1303/2013, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov?

3.    V prípade, že na prvú otázku sa odpovie v tom zmysle, že uplatniť sa má nariadenie č. 1698/2005: má sa prenájom investičného objektu (plachetnica) nadobudnutého prostredníctvom podpory projektu poskytnutej v rámci opatrenia Leader prijímateľom danej podpory inému neziskovému združeniu, ktoré používa plachetnicu na tú istú operáciu, na ktorú bola podpora prijímateľovi poskytnutá, považovať za podstatnú zmenu v zmysle článku 72 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1698/2005, ktorá vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti, ak sa pritom zohľadní, že vlastnícke právo k plachetnici sa nezmenilo, prijímateľka však už nie je priamou, ale nepriamou držiteľkou plachetnice a príjmy dosahuje z nájmu a nie z poskytovania služby opísanej v žiadosti?

3a)    V prípade, že na prvú otázku sa odpovie v tom zmysle, že uplatniť sa má nariadenie č. 1303/2013: má sa prenájom investičného objektu (plachetnica) nadobudnutého prostredníctvom podpory projektu poskytnutej v rámci opatrenia Leader neziskovému združeniu, ktoré podporu získalo, inému neziskovému združeniu, ktoré používa plachetnicu na tú istú operáciu, na ktorú bola podpora prijímateľovi poskytnutá, považovať za zmenu vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme neoprávnené zvýhodnenie, v zmysle článku 71 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1303/2013, ak sa pritom zohľadní, že vlastnícke právo k plachetnici sa nezmenilo, prijímateľka však už nie je priamou, ale nepriamou držiteľkou plachetnice a príjmy dosahuje z nájmu a nie z poskytovania služby opísanej v žiadosti? Musí platobná agentúra členského štátu preukázať, v čom konkrétne spočíva zvýhodnenie, ktorým je splnená podmienka neoprávneného zvýhodnenia? V prípade kladnej odpovede: môže neoprávnené zvýhodnenie spočívať v tom, že skutočný užívateľ investičného objektu, ktorý by sám podal žiadosť rovnakého obsahu, by nezískal podporu projektu?

4.    Možno prijímateľovi vnútroštátnym výnosom, ktorý upravuje opatrenie Leader, v súvislosti s povinnosťou zachovať investičný objekt päť rokov uvedenou v článku 72 ods. 1 nariadenia č. 1698/2005 alebo v článku 71 ods. 1 nariadenia č. 1303/2013 stanoviť prísnejšie podmienky?

5.    V prípade zápornej odpovede na štvrtú otázku: je ustanovenie vnútroštátneho výnosu, podľa ktorého prijímateľ podpory projektu je povinný investičný objekt nadobudnutý prostredníctvom podpory projektu zachovať a náležite použiť aspoň po dobu piatich rokov od vyplatenia poslednej splátky podpory, ako aj výklad tohto ustanovenia, podľa ktorého prijímateľ musí investičný objekt použiť osobne, v súlade s článkom 72 ods. 1 nariadenia č. 1698/2005 resp. článkom 71 ods. 1 nariadenia 1303/2013?

6.    Má sa považovať za nezrovnalosť v zmysle článku 33 ods. 1 nariadenia č. 1290/2005 resp. článku 56 nariadenia č. 1306/2013, ak prijímateľ neuskutoční operáciu, ktorá podľa vnútroštátneho výnosu upravujúceho opatrenie Leader nebola povinná, na ktorú však prijímateľ poukázal v rámci „zhrnutia cieľov a činností operácie a investície“ uvedeného v žiadosti o podporu a ktorá bola jedným z kritérií, na základe ktorých boli žiadosti posudzované na účely ich zaradenia do prioritného zoznamu?

7.    V prípade kladnej odpovede na šiestu otázku: Je vymáhanie protiprávne z dôvodu, že sa uplatňuje pred uplynutím piatich rokov od poslednej platby a prijímateľ odstráni porušenie v priebehu súdneho konania vo veci vymáhania?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20.septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 2005, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 320).

3 Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 2005, s. 1).

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 549).