Language of document :

Иск, предявен на 13 октомври 2017 г. — Европейска комисия/Република Словения

(Дело C-594/17)

Език на производството: словенски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: L. Flynn, G. von Rintelen и M. Žebre)

Ответник: Република Словения

Искания на ищеца

Ищецът моли Съда:

да установи, че Република Словения не е изпълнила задълженията си по член 15, параграф 1 от Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки (ОВ L 306, 2011 г., стр. 41), тъй като до 31 декември 2013 г. не е приела всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с тази директива или във всеки случай не е уведомила Комисията за тези мерки,

на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да осъди Република Словения да заплати периодична имуществена санкция в размер на 7 099,20 EUR на ден, считано от датата на постановяване на решението по настоящото дело,

да осъди Република Словения да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 15, параграф 1 от Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки до 31 декември 2013 г. Република Словения е трябвало да приеме и да оповести всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с тази директива. Тъй като преди изтичането на горепосочения срок Република Словения не е уведомила Комисията за транспонирането на всички разпоредби на горепосочената директива, тази институция решава да предяви иск пред Съда.

С иска си Комисията моли Съда да осъди Република Словения да заплати периодична имуществена санкция в размер на 7 099,20 EUR на ден. За да изчисли този размер, Комисията е взела предвид тежестта и продължителността на нарушението на правото на Съюза, както и възпиращото действие с оглед на платежоспособността на съответната държава членка, а именно Република Словения.

____________