Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 4. októbra 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/R.

(vec C-583/17)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Druhý účastník konania: R.

Prejudiciálne otázky

Má sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/20131 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, vykladať v tom zmysle, že iba členský štát, v ktorom bola prvýkrát podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, je poverený určiť zodpovedný členský štát, v dôsledku čoho cudzinec môže iba v tomto členskom štáte v súlade s článkom 27 uvedeného nariadenia právnou cestou napadnúť nesprávne uplatnenie jedného z kritérií zodpovednosti stanovených v kapitole III, medziiným v článku 9 dublinského nariadenia?

Do akej miery je pri odpovedi na prvú otázku relevantné, že v členskom štáte, v ktorom bola prvýkrát podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, už bolo vydané rozhodnutie o tejto žiadosti alebo že cudzinec vzal žiadosť predčasne späť?

____________

1 Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31; ďalej len „dublinské nariadenie“.