Language of document :

2017 m. rugsėjo 25 d. Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Associação Peço a Palavra ir kt. / Ministrų Taryba

(Byla C-563/17)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal Administrativo

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Associação Peço a Palavra, João Carlos Constantino Pereira Osório, Maria Clara Marques Pires Sarmento Franco, Sofia da Silva Santos Arauz ir Maria João Galhardas Fitas

Kita proceso šalis: Ministrų Taryba

Kitos šalys: PARPÚBLICA – Participações Públicas, SGPS, SA ir TAP, SGPS, SA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Sąjungos teisę, ypač SESV 49 ir 54 straipsnius ir juose įtvirtintus principus, leidžiama, kad, vykdant valstybės įmonės, vykdančios veiklą oro transporto srityje, akcijų netiesioginio reprivatizavimo procedūrą, ją reglamentuojančiuose dokumentuose būtų numatytas reikalavimas išsaugoti šios įmonės buveinę ir administracijos centrą valstybėje narėje, kurioje jis įtvirtintas kaip potencialių investuotojų pirkimo pasiūlymų atrankos ir konkurso objektu esančių pasiūlymų pasirinkimo kriterijus?

2.    Ar pagal Sąjungos teisę, ypač SESV 56 ir 57 straipsnius ir juose įtvirtintus principus, taip pat nediskriminavimo, proporcingumo ir būtinybės principus leidžiama, kad, vykdant valstybės įmonės, vykdančios veiklą oro transporto srityje, akcijų netiesioginio reprivatizavimo procedūrą, ją reglamentuojančiuose dokumentuose būtų numatytas reikalavimas įsigyjančiam subjektui vykdyti su viešąja paslauga susijusius įpareigojimus, kaip potencialių investuotojų pirkimo pasiūlymų atrankos ir konkurso objektu esančių pasiūlymų pasirinkimo kriterijus?

3.    Ar pagal Sąjungos teisę, ypač SESV 56 ir 57 straipsnius ir juose įtvirtintus principus leidžiama, kad, vykdant valstybės įmonės, vykdančios veiklą oro transporto srityje, akcijų netiesioginio reprivatizavimo procedūrą, ją reglamentuojančiuose dokumentuose būtų numatytas reikalavimas įsigyjančiam subjektui išsaugoti dabartinį nacionalinį strateginį centrą (anglų. k. „hub“) ir jį plėtoti, kaip potencialių investuotojų pirkimo pasiūlymų atrankos ir konkurso objektu esančių pasiūlymų pasirinkimo kriterijus?

4.    Ar, minėtos įmonės, dėl kurios akcijų perleidimo vykdoma reprivatizavimo procedūra, vykdoma veikla, turi būti traktuojama kaip paslauga vidaus rinkoje, kuriai taikomos Direktyvos 2006/123/EB1 nuostatos, jeigu egzistuoja šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta išimtis, susijusi su paslaugomis transporto srityje, ir dėl to tokiu atveju minėtai procedūrai taip pat taikoma minėta direktyva?

5.    Jeigu atsakymas į ketvirtą klausimą būtų teigiamas, ar minėtos direktyvos 16 ir 17 straipsnių nuostatos leidžia, kad vykdant procedūrą, susijusią su minėtos įmonės akcijų netiesioginiu reprivatizavimu, tą procedūrą reglamentuojančiuose dokumentuose būtų numatytas reikalavimas įsigyjančiam subjektui vykdyti su viešąja paslauga susijusius įpareigojimus, kaip potencialių investuotojų pirkimo pasiūlymų atrankos ir konkurso objektu esančių pasiūlymų pasirinkimo kriterijus?

6.    Jeigu atsakymas į ketvirtą klausimą būtų teigiamas, ar minėtos direktyvos 16 ir 17 straipsnių nuostatos leidžia, kad vykdant procedūrą, susijusią su minėtos įmonės akcijų netiesioginiu reprivatizavimu, tą procedūrą reglamentuojančiuose dokumentuose būtų numatytas reikalavimas įsigyjančiam subjektui išsaugoti dabartinį nacionalinį strateginį centrą (anglų k. „hub“) ir jį plėtoti, kaip potencialių investuotojų pirkimo pasiūlymų atrankos ir konkurso objektu esančių pasiūlymų pasirinkimo kriterijus?

____________

1 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006, p. 36).