Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Investigatory Powers Tribunal – Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 31.10.2017 – Privacy International v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs ym.

(asia C-623/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Investigatory Powers Tribunal – Lontoo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Privacy International

Vastaajat: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters (GCHQ), Security Service (MI5) ja Secret Intelligence Service (MI6)

Ennakkoratkaisukysymykset

Olosuhteissa, joissa

a)    turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen mahdollisuudet käyttää niille toimitettuja valikoimattomia viestintätietoja ovat olennaisia Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi, mukaan lukien terrorismin torjunnan, vastavakoilun ja ydinaseiden leviämisen estämisen aloilla;

b)    turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen valikoimattomien viestintätietojen käytön keskeinen osatekijä on se, että löydetään aiemmin tuntemattomia kansallisen turvallisuuden uhkia käyttämällä kohdentamattomia suureen tietomäärään käytettäviä tekniikoita, jotka edellyttävät, että valikoimattomat viestintätiedot kootaan yhteen paikkaan. Sen pääasiallinen hyöty on nopeassa kohteen tunnistamisessa ja kehittämisessä sekä siinä, että se on toiminnan perustana välittömän uhan ilmetessä;

c)    sähköisen viestintäverkon ylläpitäjien ei edellytetä tämän jälkeen säilyttävän valikoimattomia viestintätietoja (pidempään kuin sen tavanomaiset liiketoimintaa koskevat vaatimukset edellyttävät), jotka säilyttää valtio (turvallisuus- ja tiedustelupalvelut) yksin;

d)    kansallinen tuomioistuin on todennut (tietyin varauksin), että turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen valikoimattomien viestintätietojen käyttöä koskevat takeet ovat yhteensopivia Euroopan ihmisoikeussopimuksessa asetettujen vaatimusten kanssa;

e)    kansallinen tuomioistuin on todennut, että vaatimukset, jotka on täsmennetty 21.12.2016 annetun tuomion Tele2Sverige ja Watson ym., C-203/15 ja C-698/15 (EU:C:2016:970) 119–125 kohdassa (jäljempänä tuomiosta Watson johtuvat vaatimukset), – jos niitä sovelletaan – tekisivät tyhjäksi turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi toteuttamat toimenpiteet ja näin vaarantaisivat Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuden, esitetään seuraavat kysymykset:

Kun otetaan huomioon SEU 4 artikla ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY1 (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) 1 artiklan 3 kohta, kuuluuko Secretary of Staten sähköisen viestintäverkon tarjoajalle antamaan ohjaavaan määräykseen sisältyvä vaatimus siitä, että tämän on toimitettava valikoimattomia viestintätietoja jäsenvaltion tiedustelu- ja turvallisuuspalveluille, unionin oikeuden ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin soveltamisalaan?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, sovelletaanko tällaiseen Secretary of Staten antamaan ohjaavaan määräykseen joitakin tuomiosta Watson johtuvista vaatimuksista tai muita vaatimuksia Euroopan ihmisoikeussopimuksessa asetettujen vaatimusten lisäksi? Jos näin on, miten ja missä laajuudessa näitä vaatimuksia sovelletaan, kun otetaan huomioon se, että tieto- ja turvallisuuspalvelujen on ehdottoman tarpeellista käyttää suurien tietomäärien hankintaa ja automaattisen tietojenkäsittelyn tekniikoita kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi, ja se, miten laajalti näitä mahdollisuuksia – jos ne ovat muuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisia – tällaisten vaatimusten asettaminen voi vakavasti haitata?

____________

1 Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12.7.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL 2002, L 201, s. 37).