Language of document :

Az Investigatory Powers Tribunal - London (Egyesült Királyság) által 2017. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Privacy International kontra Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs és társai

(C-623/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Investigatory Powers Tribunal - London

Az alapeljárás felei

Felperes: Privacy International

Alperes: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service Srl, Secret Intelligence Service

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Olyan körülmények esetén, amelyekben

a biztonsági és hírszerzési ügynökségeknek1 a kapott tömeges kommunikációs adatok2 felhasználására való képessége az Egyesült Királyság nemzeti biztonságának megóvása céljából – többek között a terrorizmus elleni küzdelem, a kémelhárítás és az atomfegyverek elterjedése elleni küzdelem terén – alapvető fontosságú;

a tömeges kommunikációs adatok biztonsági és hírszerző szolgálatok általi felhasználásának alapvető jellemzője, hogy a tömeges kommunikációs adatok egy helyen történő összesítésén alapuló, nem célzott, tömeges technikák segítségével a nemzeti biztonsággal kapcsolatos, korábban ismeretlen fenyegetések feltárását szolgálja. Annak elsődleges hasznossága a cél gyors azonosításában és kidolgozásában, valamint közvetlen fenyegetés esetén a fellépés alapjának biztosításában áll;

az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének ezt követően nem kell (a rendes üzletmenethez szükséges időszakot követően) megőriznie a tömeges kommunikációs adatokat, hanem azt kizárólag az állam (a biztonsági és hírszerzési ügynökségek) őrzi(k) meg;

a nemzeti bíróság (bizonyos fenntartások mellett) megállapította, hogy a tömeges kommunikációs adatok biztonsági és hírszerző ügynökségek általi felhasználásával kapcsolatos biztosítékok összhangban vannak az EJEE-ben3 foglalt követelményekkel; valamint

a nemzeti bíróság megállapította, hogy a [2016. december 21-i Tele2 Sverige és Watson és társai, C-203/15 és C-698/15 (EU:C:2016:970)] ítélet 119–125. pontjában meghatározott követelmények (a továbbiakban: Watson-követelmények) előírása, amennyiben azok alkalmazandók, meghiúsítaná a biztonsági és hírszerző ügynökségek által a nemzeti biztonság megóvása érdekében tett intézkedéseket, ezáltal pedig kockázatnak tenné ki az Egyesült Királyság nemzeti biztonságát;

Az EUSZ 4. cikkre és az elektronikus hírközlésről és adatvédelemről szóló 2002/58/EK irányelv4 (a továbbiakban: elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 1. cikkének (3) bekezdésére tekintettel az uniós jog és az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv hatálya alá tartozik-e a valamely belügyminiszter elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének adott utasításában szereplő olyan követelmény, amely szerint a szolgáltatónak tömeges kommunikációs adatokat kell valamely tagállam biztonsági és hírszerző ügynökségeinek rendelkezésére bocsátania?

2)    Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén alkalmazni kell-e valamelyik Watson-követelményt vagy az EJEE által előírt követelményeken felüli más követelményeket az ilyen belügyminiszteri utasításra? Amennyiben igen, e követelmények hogyan és milyen mértékben érvényesülnek figyelembe véve azt, hogy a biztonsági és hírszerző szolgálatok számára a nemzeti biztonság megóvása céljából a tömeges gyűjtési és automatizált kezelési technikák alkalmazása elengedhetetlenül szükséges, és azt a mértéket, amennyire ezeket – az EJEE-nek egyébként megfelelő – kapacitásokat az említett követelmény előírása kritikus módon megakadályozhatja?

____________

1 Security and Intelligence Agencies (SIAs).

2 Bulk Communications Data (BCD).

3 Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény.

4 az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv; HL 2002. L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o.).