Language of document :

2017 m. spalio 31 d. Investigatory Powers Tribunal – London (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs ir kt.

(Byla C-623/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Investigatory Powers Tribunal – London

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Privacy International

Atsakovai: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service Srl, Secret Intelligence Service

Prejudiciniai klausimai

Ar tokiomis aplinkybėmis, kai:

a.    SŽT1 galimybės naudoti joms pateikiamus BCD2 yra labai svarbios Jungtinės Karalystės nacionaliniam saugumui, įskaitant kovos su terorizmu, šnipinėjimu ir branduolinių ginklų platinimu sritis, apsaugoti;

b.    esminis ypatumas SŽT naudojant BCD yra dar nežinomų grėsmių nacionaliniam saugumui atskleidimas, taikant netikslines masines technikas, paremtas BCD surinkimu į vieną vietą. Jų pagrindinė nauda yra tai, kad greitai nustatomas taikinys ir vykdomi parengiamieji darbai, taip pat suteikiamas pagrindas imtis veiksmų kilus neišvengiamai grėsmei;

c.    elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjas vėliau neprivalo saugoti BCD (ilgiau, nei to reikalaujama pagal įprastas veiklos taisykles) ir juos saugo tik valstybė (SŽT);

d.    nacionalinis teismas nustatė (taikydamas tam tikras išlygas), kad garantijos, susijusios su tuo, kaip SŽT naudoja BCD, atitinka EŽTK3 reikalavimus;

e.    nacionalinis teismas pripažino, kad [2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimo Tele2 Sverige ir Watson ir kt., C-203/15 ir C-698/15 (EU:C:2016:970)] 119–125 punktuose sukonkretintų reikalavimų (toliau – Sprendimo Watson reikalavimai), jeigu jie būtų taikomi, nustatymas pakenktų priemonėms, kurių SŽT ėmėsi nacionaliniam saugumui užtikrinti, ir taip kiltų grėsmė Jungtinės Karalystės nacionaliniam saugumui.

1.    Ar, atsižvelgiant į ESS 4 straipsnį ir Direktyvos 2002/58/EB4 dėl privatumo ir elektroninių ryšių (toliau – E. privatumo direktyva) 1 straipsnio 3 dalį, Secretary of State (valstybės sekretorius) įpareigojimas nurodyti elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjui, kad jis turi teikti masinius ryšių duomenis valstybės narės saugumo ir žvalgybos tarnyboms (SŽT), patenka į Sąjungos teisės ir E. privatumo direktyvos taikymo sritį?

2.    Jei atsakymas į 1 klausimą yra teigiamas, ar kuris nors iš Sprendimo Watson reikalavimų arba bet kokie kiti reikalavimai, be nustatytųjų EŽTK, taikomi tokiam Secretary of State nurodymui? O jei taip, kaip ir kiek šie reikalavimai taikomi, atsižvelgiant į SŽT būtinybę naudoti masinio duomenų gavimo ir automatizuoto tvarkymo technikas norint apsaugoti nacionalinį saugumą, ir kiek tokioms galimybėms, jei jos atitinka EŽTK, galima iš esmės sukliudyti nustatant tokius reikalavimus?

____________

1 Saugumo ir žvalgybos tarnybos.

2 Bulk Communications Data (masiniai ryšių duomenys).

3 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.

4 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13  sk., 13 t., p. 514).