Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) a i.

(vec C-671/15)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika – Článok 42 ZFEÚ – Nariadenie (ES) č. 2200/96 – Nariadenie (ES) č. 1182/2007 – Nariadenie (ES) č. 1234/2007 – Protisúťažné postupy – Článok 101 ZFEÚ – Nariadenie č. 26 – Nariadenie (ES) č. 1184/2006 – Organizácie výrobcov – Združenia organizácií výrobcov – Úlohy týchto organizácií a združení – Postup spočívajúci v určovaní minimálnych predajných cien – Postup spočívajúci v zosúladení týkajúcom sa množstiev uvedených na trh – Postup spočívajúci vo výmene strategických informácií – Francúzsky trh s čakankou)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Président de l’Autorité de la concurrence

Žalovaní: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Fraileg SARL, Prim’Santerre SARL, Union des endiviers, predtým Fédération nationale des producteurs d’endives (FNPE), Soleil du Nord SARL, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), France endives société coopérative agricole, Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives) société coopérative agricole, Marché de Phalempin société coopérative agricole, Primacoop société coopérative agricole, Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Valois-Fruits union de sociétés coopératives agricoles, Groupe Perle du Nord, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Výrok rozsudku

Článok 101 ZFEÚ, v spojení s článkom 2 nariadenia Rady č. 26 zo 4. apríla 1962 uplatňujúce[ho] určité pravidlá hospodárskej súťaže vo výrobe a obchode s poľnohospodárskymi produktmi, článkom 11 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou, článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi, zmeneného nariadením Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007, článkom 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96, ako aj článkom 122 prvým odsekom a článkami 175 a 176 nariadenia č. 1234/2007, zmeneného nariadením Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že:

–    postupy spočívajúce v spoločnom určovaní minimálnej predajnej ceny, zosúladení týkajúcom sa množstiev uvedených na trh alebo výmene strategických informácií, o aké ide vo veci samej, nemôžu byť vyňaté z pôsobnosti zákazu kartelov stanoveného v článku 101 ods. 1 ZFEÚ, ak sú dohodnuté medzi rôznymi organizáciami výrobcov alebo združeniami organizácií výrobcov, ako aj so subjektmi, ktoré neboli uznané členským štátom na účely plnenia cieľa stanoveného normotvorcom Európskej únie v rámci spoločnej organizácie dotknutého trhu, akými sú profesijné organizácie, ktoré nemajú postavenie organizácie výrobcov, združenia organizácie výrobcov alebo medziodvetvovej organizácie v zmysle právnej úpravy Európskej únie, a

–    postupy spočívajúce v zosúladení týkajúcom sa cien alebo množstiev uvedených na trh alebo výmene strategických informácií, o aké ide vo veci samej, môžu byť vyňaté z pôsobnosti zákazu kartelov stanoveného v článku 101 ods. 1 ZFEÚ, ak sú dohodnuté medzi členmi tej istej organizácie výrobcov alebo toho istého združenia organizácií výrobcov, ktoré boli uznané členským štátom, a sú striktne nevyhnutné na plnenie cieľa alebo cieľov určených dotknutej organizácii výrobcov alebo dotknutému združeniu organizácií výrobcov v súlade s právnou úpravou Európskej únie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 90, 7.3.2016.