Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 5. decembrī – Eiropas Komisija/Īrija

(lieta C-678/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – P. J. Loewenthal un A. Bouchagiar)

Atbildētāja: Īrija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka noteiktajā termiņā neveicot visus vajadzīgos pasākumus, lai no Apple Sales International un Apple Operations Europe atgūtu valsts atbalstu, kurš ar Komisijas Lēmuma (ES) 2017/1283 (2016. gada 30. augusts) par valsts atbalstu SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), ko Īrija ir sniegusi Apple [..] 1 , 1. pantu ir atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu, Īrija nav izpildījusi šī lēmuma 2. un 3. pantā, kā arī LESD 108. panta 2. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Īrijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Atbilstoši Eiropas Komisijas 2016. gada 30. augusta lēmumam lietā SA.38373 Īrijai bija četru mēnešu laikā jāatgūst Apple Sales International (turpmāk tekstā – “ASI”) un Apple Operations Europe (turpmāk tekstā – “AOE”) piešķirtais nelikumīgais un nesaderīgais valsts atbalsts. Atbalsts izrietēja no diviem nodokļu nolēmumiem, ko Īrija bija pieņēmusi 1991. gada 29. janvārī un 2007. gada 23. maijā par labu ASI un AOE un kas deva šīm sabiedrībām iespēju noteikt savas uzņēmuma peļņas nodokļa ikgadējās saistības Īrijā līdz 2014. gadam.

Īrija neizpildīja savu pienākumu atgūt valsts atbalstu četru mēnešu laikā pēc Komisijas lēmuma paziņošanas. Turklāt Īrija joprojām nav veikusi visus vajadzīgos pasākumus Komisijas lēmuma izpildei.

____________

1 OV 2017, L 187, 1. lpp.