Language of document :

Žaloba podaná 5. decembra 2017 – Európska komisia/Írsko

(vec C-678/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. J. Loewenthal, A. Bouchagiar, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Írsko

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

rozhodol, že tým, že Írsko v stanovenej lehote neprijalo všetky opatrenia nevyhnutné na vymoženie štátnej pomoci od spoločností Apple Sales International a Apple Operations Europe, ktorá bola článkom 1 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1283 z 30. augusta 2016 o štátnej pomoci SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), ktorú poskytlo Írsko spoločnosti Apple…1 , vyhlásená za protiprávnu a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, nesplnilo svoje povinnosti podľa článkov 2 a 3 tohto rozhodnutia, ako aj podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ,

uložil Írsku povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa rozhodnutia Európskej komisie z 30. augusta 2016 vo veci SA.38373 Írsko malo protiprávnu a nezlučiteľnú štátnu pomoc poskytnutú spoločnostiam Apple Sales International (ďalej len „ASI“) a Apple Operations Europe (ďalej len „AOE“) vymôcť do štyroch mesiacov. Pomoc vyplývala z dvoch rozhodnutí v oblasti daní, ktoré Írsko vydalo v prospech ASI a AOE 29. januára 1991 a 23. mája 2007 a ktorými sa týmto spoločnostiam umožnilo stanoviť ich daňovú povinnosť týkajúcu sa právnických osôb v Írsku na ročnom základe do roku 2014.

Írsko nevymohlo štátnu pomoc do štyroch mesiacov od oznámenia rozhodnutia Komisie, ako bolo povinné. Ďalej Írsko stále neprijalo všetky opatrenia nevyhnutné na vykonanie rozhodnutia Komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ L 187, 2017, s. 1.