Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Općinski sud u Rijeci (Hrvaška) 9. novembra 2017 – Anica Milivojević/Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

(Zadeva C-630/17)

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Općinski Sud u Rijeci

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Anica Milivojević

Tožena stranka: Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člena 56 in 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da nasprotujeta določbam Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (Narodne novine br. 72/2017) (zakon o ničnosti kreditnih pogodb z mednarodnim elementom, sklenjenih v Republiki Hrvaški z nepooblaščenim upnikom, Uradni list, št. 72/2017), zlasti določbam člena 10 tega zakona, s katerimi se kreditne pogodbe in drugi posledično nastali pravni posli ali posli, ki temeljijo na kreditni pogodbi, sklenjeni med dolžniki (v smislu člena 1 in člena 2, prva alinea, tega zakona) in nepooblaščenimi upniki (v smislu določbe iz člena 2, druga alinea, tega zakona) razglasijo za nične, tudi če so sklenjene pred začetkom veljavnosti tega zakona, od trenutka njihove sklenitve, tako da je vsaka pogodbena stranka dolžna drugi vrniti vse, kar je prejela na podlagi nične pogodbe, če pa to ni mogoče ali narava tistega, kar je izpolnjeno, nasprotuje vrnitvi, je treba plačati ustrezno denarno odškodnino glede na cene v času izdaje sodne odločbe?

Ali je treba Uredbo (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev), predvsem njuna člena 4(1) in 25, razlagati tako, da nasprotujeta določbam iz člena 8(1) in (2) Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (zakon o ničnosti kreditnih pogodb z mednarodnim elementom, sklenjenih v Republiki Hrvaški z nepooblaščenim upnikom), ki določajo, da lahko dolžnik v sporih, ki nastanejo v zvezi s kreditnimi pogodbami z mednarodnim elementom v smislu tega zakona, začne postopek proti nepooblaščenemu upniku, bodisi pred sodišči države, v kateri ima nepooblaščeni upnik sedež, bodisi, neodvisno od sedeža nepooblaščenega upnika, pred sodišči kraja, kjer ima dolžnik svoje prebivališče oziroma sedež, ter da lahko nepooblaščeni upnik v smislu tega zakona začne postopek proti dolžniku samo pred sodišči države, v kateri ima dolžnik prebivališče oziroma sedež?

Ali gre za potrošniško pogodbo v smislu določb člena 17(1) Uredbe št. 1215/2012, in sicer pravnega reda Evropske unije, če je prejemnik kredita fizična oseba, ki je kreditno pogodbo sklenila za vlaganje v turistične apartmaje z namenom opravljanja nastanitvene dejavnosti in ponujanja namestitve turistom v okviru njenega gospodinjstva?

Ali je treba določbo člena 24(1) Uredbe št. 1215/2012 razlagati tako, da obstaja pristojnost sodišča v Republiki Hrvaški v postopku za ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe, zemljiškoknjižnega dovolila in izbrisa hipoteke iz zemljiških knjig, kadar se zaradi zavarovanja terjatev iz kreditne pogodbe zastavijo nepremičnine dolžnika na ozemlju Hrvaške?

____________