Language of document :

2017 m. lapkričio 3 d. Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gyula Kiss / CIB Bank Zrt. ir kt.

(Byla C-621/17)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Gyula Kiss

Atsakovai: CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 (toliau – direktyva) 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje įtvirtintas aiškios ir suprantamos kalbos reikalavimas turi būti aiškinamas taip, kad šį reikalavimą tenkina su vartotojais sudarytos paskolos sutarties sąlyga, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi ir kurioje konkrečiai nurodyti vartotojo mokėtini mokesčiai, komisiniai mokesčiai ir kitos rinkliavos (toliau – mokesčiai), jų apskaičiavimo metodas ir mokėjimo momentas, tačiau kurioje išsamiai nenurodytos konkrečios paslaugos, už kurias tie mokesčiai mokėtini; ar vis dėlto jis turi būti aiškinamas taip, kad sutartyje taip pat turi būti nurodytos šios konkrečios paslaugos? Pastaruoju atveju, ar pakanka, kad suteiktos paslaugos turinį galima nuspėti iš mokesčio pavadinimo?

2.    Ar direktyvos 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad nagrinėjamu atveju dėl sutartyje vartojamos su mokesčiais susijusios formuluotės, kai remiantis sutartimi neįmanoma vienareikšmiškai nustatyti, kokios konkrečios paslaugos teikiamos už šiuos mokesčius, pažeidžiant sąžiningumo reikalavimą atsiranda ryškus neatitikimas tarp iš sutarties kylančių šalių teisių ir pareigų vartotojo nenaudai?

____________

1 OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.