Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 3. novembra 2017 – Gyula Kiss/CIB Bank Zrt. in drugi

(Zadeva C-621/17)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Gyula Kiss

Tožene stranke: CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba zahtevo glede opredelitve v jasnem, razumljivem jeziku iz členov 4(2) in 5 Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (v nadaljevanju: Direktiva)1 razlagati tako, da jo izpolnjuje pogodbeni pogoj, o katerem se stranki v potrošniški posojilni pogodbi nista dogovorili posamično in v katerem je natančno določen znesek, način izračuna in čas plačila stroškov, provizije ali takse (v nadaljevanju: skupaj: stroški), vendar ne določa, v zameno za katere konkretne storitve se plačajo navedeni stroški; ali pa jo je treba razlagati tako, da mora biti v pogodbi navedeno tudi, katere so te konkretne storitve? Ali v zadnjenavedenem primeru zadošča, da je mogoče na vsebino opravljene storitve sklepati iz poimenovanja stroškov?

2.    Ali je treba člen 3(1) Direktive razlagati tako, da pogodbeni pogoj glede določitve stroškov, ki je bil uporabljen v obravnavanem primeru, pri čemer na podlagi pogodbe ni mogoče nedvoumno ugotoviti, katere so konkretne storitve, opravljene v zameno za te stroške, v nasprotju z zahtevo dobre vere v škodo potrošnika povzroči znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.