Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 15. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Rochus Geissel; konajúci ako likvidátor RGEX GmbH i.L./Finanzamt Neuss (C-374/16), a Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin (C-375/16)

(spojené veci C-374/16 a C-375/16)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 168 písm. a), článok 178 písm. a) a článok 226 bod 5 – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – Údaje, ktoré musia byť povinne uvedené na faktúrach – Legitímna dôvera zdaniteľnej osoby, že sú splnené podmienky práva na odpočet)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Rochus Geissel; konajúci ako likvidátor RGEX GmbH i.L. (C-374/16), Finanzamt Bergisch Gladbach (C-375/16)

Žalovaní: Finanzamt Neuss (C-374/16), Igor Butin (C‑375/16)

Výrok rozsudku

Článok 168 písm. a) a článok 178 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v spojení s článkom 226 bodom 5 tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je tá v konaní vo veci samej, ktorá viaže právo na odpočet DPH zaplatenej na vstupe na podmienku, že na faktúre sa uvedie adresa, na ktorej jej vystaviteľ vykonáva svoju hospodársku činnosť.

____________

1 Ú. v. EÚ C 392, 24.10.2016.