Language of document :

Talan väckt den 3 november 2017 – STIF-IDF mot kommissionen

(Mål T-738/17)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Syndicat Transport Île-de-France (STIF-IDF) (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna B. Le Bret och C. Rydzynski)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet i den del som ”C2-bidrag som Stif har beviljat inom ramen för avtalen av typ 2” kvalificeras som ”stödordning som … olagligen har genomfört[s]”, men som är förenlig med inre marknaden,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

Första grunden: Kommissionens beslut (EU) 2017/1470 av den 2 februari     2017 om de stödordningar SA.26763 2014/C (f.d. 2012/NN) som Frankrike     har genomfört till förmån för busstransportföretag i regionen Île-de-France     (EUT L 209, 2017, s. 24) innebär ett åsidosättande av artikel 107.1 FEUF,         bestående i att kommissionen har kvalificerat C2-bidraget för avtalen av typ 2     som statligt stöd eftersom den anser att bidraget innebär en ekonomisk fördel     för mottagarna.

    Klaganden anser dessutom att kommissionens bedömning är oriktig och att     kommissionens rättstillämpning är felaktig, när den fann att det fjärde kriteriet     i Altmarkdomen inte var uppfylld i föreliggande fall.

Andra grunden: Bristfällig motivering av det angripna beslutet avseende det     fjärde kriteriet i Altmarkdomen och förekomsten av en ekonomisk fördel.

____________