Language of document :

Преюдициално запитване от Supremo Tribunal de Justiça (Португалия), постъпило на 18 октомври 2017 г. — J. Portugal Ramos Vinhos SA/Adega Cooperativa de Borba CRL

(Дело C-629/17)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal de Justiça

Страни в главното производство

Жалбоподател: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Ответник: Adega Cooperativa de Borba CRL

Преюдициален въпрос

Трябва ли изразът „означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на други характеристики на стоките или на предоставяне на услугите“ съгласно разпоредбата на член 4, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95/ЕО1 , когато се използва в контекста на разглеждането на допустимостта на регистрацията на знаците или означенията, които ще се използват за указване на лозаро-винарски продукти, да се тълкува в смисъл, че обхваща всяко позоваване в словните изрази, приети като марка, на термина adega, в качеството му на често използван израз за указване на съоръженията и помещенията, в които се осъществява процесът на обработка на този вид стоки, в случай че този израз (Adega) вече се съдържа в наименованието на юридическото лице, поискало регистрацията на марката?

____________

1 Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (кодифицирана версия) ОВ 2008, L 299, стр. 25.