Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal de Justiça (Portugali) on esittänyt 18.10.2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA v. Adega Cooperativa de Borba CRL

(asia C-629/17)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal de Justiça

Pääasian asianosaiset

Valittaja: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Vastapuoli: Adega Cooperativa de Borba CRL

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 2008/95/EY1 [3] artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevaa ilmaisua ”merkinnät, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa muita tavaroiden ominaisuuksia” – kun sitä sovelletaan tutkittaessa sitä, voidaanko merkit tai merkinnät, joita on tarkoitus käyttää viinialan tuotteiden tunnusmerkkinä, rekisteröidä – tulkittava siten, että se kattaa tavaramerkkinä käytetyissä nimityksissä, jotka sisältävät viinin alkuperänimityksenä suojatun maantieteellisen nimen, tehdyt viittaukset sanaan ”adega” ilmaisuna, jota käytetään yleisesti yksilöimään viinialan tuotteiden valmistusprosessissa käytetyt laitteet ja valmistuspaikat tavaramerkkinä käytetyssä nimityksessä, tilanteissa, joissa tällainen ilmaisu (adega) on yksi useista sanoista, jotka muodostavat tavaramerkin rekisteröintiä hakeneen oikeushenkilön toiminimen?

____________

1 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (Kodifioitu toisinto) (EUVL 2008, L 299, s. 25)