Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 18. októbra 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA/Adega Cooperativa de Borba CRL

(vec C-629/17)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal de Justiça

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Adega Cooperativa de Borba CRL

Prejudiciálna otázka

Keď sa slovné spojenie „značky, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie iných vlastností tovaru alebo služieb“, uvedené v článku 4 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95/ES1 , používa v kontexte skúmania prípustnosti zápisu označení alebo značiek, ktoré sa majú používať na označovanie vinárskych výrobkov, má sa toto slovné spojenie vykladať v tom zmysle, že zahŕňa zmienku o pojme „adega“ [pivnica] v slovnom výraze používanom ako ochranná známka, ktorý obsahuje zemepisný názov chránený ako označenie pôvodu vína, pričom tento výraz sa bežne používa na označovanie zariadení a priestorov, v ktorých sa uskutočňuje postup výroby takýchto výrobkov, v prípade, ak je také slovo (adega) jednou zo slovných súčastí obchodného mena právnickej osoby, ktorá žiada o zápis ochrannej známky?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).