Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 18 oktober 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA mot Adega Cooperativa de Borba CRL

(Mål C-629/17)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal de Justiça

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Motpart: Adega Cooperativa de Borba CRL

Tolkningsfråga

Ska uttrycket ”upplysningar vilka i handeln visar … andra egenskaper hos varorna” i artikel [3].1 c i direktiv 2008/95/EG1 – med avseende på prövningen av om det föreligger hinder för registrering av kännetecken eller upplysningar som en sökande har för avsikt att anta som beteckning för vinprodukter – tolkas så, att det omfattar varje hänvisning i verbala uttryck som antagits som varumärke till ordet adega (källare), på grund av att det är vanligt att detta ord används för att beteckna anläggningar och lokaler i vilka processen för framställning av denna typ av varor äger rum, i ett fall där detta ord (adega) är ett av flera ord som tillsammans utgör firman för den juridiska person som ansöker om registrering av varumärket?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version)

EUT L 299, 2008, s. 25.