Language of document :

2017 m. lapkričio 27 d. Areios Pagos (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ellinika Nafpigeia AE / Panagiotis Anagnostopoulos ir kt.

(Byla C-664/17)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Areios Pagos

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Ellinika Nafpigeia AE

Kita kasacinio proceso šalis: Panagiotis Anagnostopoulos ir kt.

Prejudiciniai klausimai

1.    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta Direktyvos 98/50/EB1 1 straipsnyje ir siekiant išsiaiškinti, ar įvykdytas įmonės, verslo arba įmonės ar verslo dalių perdavimas, ar sąvoka „ūkio subjektas“ turi būti suprantama kaip ekonomiškai savarankiškas gamybos vienetas, kuris siekdamas savo ekonominių tikslų gali veikti nesinaudodamas (perkant, skolinantis, nuomojantis ar kt.) jokiais trečiųjų šalių gamybos veiksniais (žaliavos, darbo jėga, mechaniniais įrenginiais, galutinio produkto komponentais, finansiniais ištekliais ir kt.)? Ar atvirkščiai, „ūkio subjektu“ pripažinti pakanka atskiros veiklos objekto, galimybės, kad minėtas objektas yra būtent komercinės veiklos tikslas ir veiksmingo gamybos veiksnių (žaliavų, įrangos, darbo jėgos ir paslaugų) organizavimo, kad būtų pasiektas minėtas tikslas, nepaisant to, ar naujasis savininkas naudojasi išoriniais gamybos veiksniais ar to, kad nebuvo pasiektas konkretus tikslas?

2.    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta Direktyvos 98/50/EB 1 straipsnyje, ar perdavimu galima pripažinti atvejį, kai perdavėjas ar perėmėjas arba abu kartu numato ne tik, kad naujas savininkas sėkmingai tęs veiklą, bet ir tai, kad ateityje ketinama nutraukti šią veiklą ir likviduoti įmonę?

____________

1 1998 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 98/50/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 77/187/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo (OL L 201, 1998, p. 88).